Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü Manyas Orman İşletme Şefliğinin 522-523 Kod Nolu 7+350 Km B Tipi Yeni Yol Yapım İşi

Orman İşletme Müdürlüğü-Bandırma Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 26 Mart 2018 11:00
İHALE MAKAMI: Orman İşletme Müdürlüğü-Bandırma Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Sakarya Cad. No:2 10200 Bandırma/ Balıkesir
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2018/119750

1-İdarenin

a) Adresi: 600 Evler Mah. Sakarya Cad. No: 2 10200 Bandırma/Balıkesir
b) Telefon ve faks numarası: 2667212460 - 2667212464
c) Elektronik Posta Adresi: tayfundogan@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görüebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 7+350 km B tipi orman yolu yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Manyas Orman İşletme Şefliği 522-523 Kod no.lu yollar
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Sakarya Cad. No:2 10200.Bandırma/ Balıkesir
b) Tarihi ve saati: 26.03.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 1 Adet en az 220 HP ve üzeri gücünde 3'lü riperli angıl bıçaklı Dozer 2 Adet en az 27 ton ve üzeri çalışma ağırlığında kırıcı uçlu Ekskavatör 1 adet 180 Hp ve üzeri gücünde Greyder İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Kiralık olarak temin edilecek makina veya ekipman için ise noter onaylı kiralama sözleşmesinin (en az 30.09.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere) üzerine ihale kalan istekli tarafından Sözleşmeden sonra İşe başlamadan önce İdareye teslim etmek zorundadır.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak, 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" de yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinde olan (A) grubu alt yapı işlerinden V. gruptaki Karayolu İşlerinden ( Altyapı+Üst yapı) 2 nolu İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliğidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görümesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görüebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Doküman Satış Bedelini Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Hesabına (Bandırma Ziraat Bankası TR38 0001 0000 4831 1156 1150 01) yatırdıktan sonra Banka dekontu ile birlikte Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilgisayar İşletmeni Adnan Yavuz'dan alabilirler. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü Makine İkmal Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngöru¨len açıklama istenmeksizin reddedilecektir

http://www.yapi.com.tr/haberler/bandirma-orman-isletme-mudurlugu-manyas-orman-isletme-sefliginin-522-523-kod-nolu-7-350-km-b-tipi-yeni-yol-yapim-isi_41126.html

Read Comment Section
3 Yorum Yorum Yaz
  • 2008 yılından bu yana yalova altınova ilçesindeki altıntaş tersanesinde ERDO GEMİ olarak kaliteli personeliyle gemi inşa faaliyetlerini sürdürmektedir. YANITLA
  • denizcilik, özellikle de tersane alanında yapılmış olan hertürlü yatırımın ülke istihdamına sağlayacağı katkının dışında bu bölgeye kazandıracağı faydaları görmeyi büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorum. bu oluşumun içinde benim gibi mühendis arkadaşlarıda görmekten mutluluk duyacağım. saygılar, şafak şimşek gemi inş. ve mak. müh. YANITLA
  • ben metal kaynakcı usta / ögreticiyim. adanada ikamet ediyorum. bölgemizde metal demir sanayi usta / ögreticilerin kurumlarda sektörde çalışma olanakları cıktı. yatılı yerleriniz olsa aynı zamanda adana merkeze servis yapsanız cevre ilcelerde daha cok işsiz istisdam edilecek. sizlerin önerileri ve davetlerinizi beklerim saygılarımla tel 05396031153 YANITLA
3 yorumdan 3 tanesi gösteriliyor. 
Yorumunuzu ekleyin
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!