Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Aksaray İl J K.lığına Bağlı Merkez/Altınkaya ve Yeşilova J Krk K.lıkları Hizmet Binalarının Onarım İşi İhalesi

İl Jandarma Komutanlığı (Aksaray) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
İHALE TARİHİ: 31 Ekim 2019 14:00
İHALE MAKAMI: İl Jandarma Komutanlığı (Aksaray) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
İŞİN YAPILACAĞI YER : Aksaray Merkez/Altınkaya ve Merkez/Yeşilova J. Krk. K.lıkları Hizmet Binaları
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2019/520686 

1-İdarenin

a) Adresi: Tacın Mah. E-90 Kara Yolu Üzerı No:50 68100 Aksaray Merkez/Aksaray
b) Telefon ve faks numarası: 3822151062-3822151026
c) Elektronik Posta Adresi: IHLKOM68@JANDARMA.GOV.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet Altınkaya J. Krk. K.lığı İç Kapılarının Değişimi, 1 Adet Yeşilova J. Krk. K.lığı İç Kapılarının Değişimi ve Zeminin Seramik Yapılması İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Aksaray Merkez/Altınkaya ve Merkez/Yeşilova J. Krk. K.lıkları Hizmet Binaları
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 25 (yirmi beş) takvim günüdür. 
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Tacin Mah. E 90 Karayolu Üzeri No:50 Merkez Aksaray
b) Tarihi ve saati: 31.10.2019-14:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: İhale konusu iş ve işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir. 11.06.2011 tarihli 27961sayılı resmi gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ" de yer alan (B) Üst Yapı (Bina) İşleri Grubu İşlerin yer aldığı B / III Grubu işler işlerinin yer aldığı işler benzer işler olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla, iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgeleri sunmak suretiyle ihaleye girecek isteklinin; inşaat mühendisi veya mimar olması şartı aranacak ve bu mezuniyete ait mezuniyet belgesini/diplomasını, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılabilmesi için teklifleri ekinde sunacaklardır. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girmesi durumunda Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48'inci maddesinin göre değerlendirme yapılacaktır. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray İl J. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.   

14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/aksaray-il-j-k-ligina-bagli-merkez-altinkaya-ve-yesilova-j-krk-k-liklari-hizmet-binalarinin-onarim-isi-ihalesi_42475.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!