Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Aktepe Polis Lojmanları 30 Blok Banyo Wc Yenileme İşi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 29 Mayıs 2017 11:00
İHALE MAKAMI: İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : izmir
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası : 2017/220171

1-İdarenin

a) Adresi : İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü Gaziler Cad. No:189 Yenişehir Konak/İzmir
b) Telefon ve faks numarası : 2324890500 - 2324496447
c) Elektronik Posta Adresi : izmirikmalsube@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Onarım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir/ Merkez
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü Gaziler Cad. No:189 Yenişehir
b) Tarihi ve saati : 29.05.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a. Yapım işleri benzer iş olarak B III grubu işler kabul edilecektir.
b. Yapım işleri B III grubu işlere ait bakım onarım işleri de benzer iş olarak kabul edilecektir.
c. İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi / Mimar

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Md. Gaziler Cad. No:189 Yenişehir/Konak/İzmir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü Gaziler Cad. No:189 Yenişehir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 1- İş yerine giriş çıkışlarda idarece belirlenen tüm usullere aynen uyulacaktır. 2- Yüklenici Dokümanlar kısmına eklenmiş olan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Alt İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Talimat hükümlerine göre iş mahallinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bütün tedbirlerin alınması ve Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından yükleniciye bildirilen eksiklikler derhal giderilecektir. 3- İş mahallinde yapılacak her türlü şantiye çalışmaları esnasında oluşabilecek her türlü hasarları anında giderecektir. 4- İş süresince ortaya çıkacak moloz ve inşaat atıkları ilgili Belediyesince belirlenen moloz atım sahasına atılarak inşaat mahallinin genel temizliğine dikkat edilecektir. 5- İhale konusu iş ile ilgili olarak idarece belirtilen ve yüklenici tarafından yapılacak/ yaptırılacak tüm işlerde idarenin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olunmayacaktır. 6- İdarenin onayının alınmadığı hiç bir malzeme kullanılmayacaktır. 7- 2.11.2016 tarihli ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11.maddesi gereği dokümanlar kısmında bulunan Taahhütnamenin Noter Onaylı olarak hazırlanarak ihale teklif dosyası kapsamında idareye verilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/aktepe-polis-lojmanlari-30-blok-banyo-wc-yenileme-isi-_40746.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!