Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Artvin Seyitler Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi Yapım İnşaatı

Artvin İl Özel İdaresi
İHALE TARİHİ: 31 Aralık 2014 10:00
İHALE MAKAMI: Artvin İl Özel İdaresi
İŞİN YAPILACAĞI YER : Artvin
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

Artvin Seyitler Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle:

İhale Kayıt Numarası: 2014/167453

1- İdarenin

a) Adresi: Çarşı Mahallesi Ticaret Ve Kültür Sitesi Kat:1 08000 - Artvin Merkez/Artvin
b) Telefon ve faks numarası: 4662121791 - 4662127638
c) Elektronik Posta Adresi: ihalevesatinalma@www.artvinozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Artvin Seyitler Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi Bina İnşaatı yaptırılacaktır. Bu İmalatlar İnşaat İmalatları, Mekanik Tesisat İmalatları, Elektrik Tesisat İmalatları.
b) Yapılacağı yer: Artvin İli Merkez Seyitler Köyü.
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 1000 (Bin) takvim günüdür.

3- İhalenin


a) Yapılacağı yer: Artvin İl Özel İdaresi (Çarşı Mahallesi Ticaret ve Kültür Sitesi Kat:1 Artvin)
b) Tarihi ve saati: 31.12.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğ" inde yer alan (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşlerden; B II. Grup ve B III. Grup İşler değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Bu ihalede İnşaat Mühendisliği diploması veya Mimar diploması ihale konusu işe benzer iş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir.

5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 750 TRY (Türk Lirası) karşılığı Artvin İl Özel İdaresi (Çarşı Mahallesi Ticaret ve Kültür Sitesi Kat:1 - Artvin adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Artvin İl Özel İdaresi (Çarşı Mahallesi Ticaret ve Kültür Sitesi Kat:1 Artvin) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Artvin Seyitler Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi Yapım İnşaatında (İnşaat İmalatları, Makine Tesisat İmalatları ve Elektrik Tesisat İmalatları) Fore Kazık Uygulamaları haricinde bütün kısımlara Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Verilecektir. Yaklaşık maliyetin belirlenmesinde proje esastır. ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Artvin Seyitler Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi Yapım İnşaatında Fore Kazık Uygulamaları için Birim Fiyat Teklif Verilecektir. Yüklenici Fore Kazık Uygulamalarında Yaptıracağı Zemin Etüt Raporları Değerlerine Göre Avam Projeye Uygun Olarak Uygulama Projesini Çizdirip İdareye Onaylattıktan Sonra İmalata Başlayacaktır. Bu Proje İçin İlave Bedel Ödenmeyecektir. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.

10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.
Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/artvin-seyitler-emniyet-mudurlugu-yerleskesi-yapim-insaati_37249.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Çuhadaroğlu S 36 T
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!