Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Karakoçan İlçesi Sarıcan Beldesi Kızılkaya Küme Evleri İçme Suyu Tesisi Yapım İşi İhalesi

Sarıcan Belediyesi
İHALE TARİHİ: 14 Şubat 2022 10:30
İHALE MAKAMI: Sarıcan Belediyesi
İŞİN YAPILACAĞI YER : Karakoçan İlçesi Sarıcan Beldesi Kızılkaya Küme Evleri
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2022/41823

1-İdarenin

a) Adresi: Subaşı Mahallesi Elazığ-Bingöl Cad. 52/1 23600 Karakoçan/Elazığ
b) Telefon ve faks numarası: 4247246201 - 4247246030
c) Elektronik Posta Adresi: fahrettin_1973_23@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Karakoçan İlçesi Sarıcan Beldesi Kızılkaya Küme Evler İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Karakoçan İlçesi Sarıcan Beldesi Kızılkaya Küme Evleri
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür takvim günüdür. 

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Elazığ İli Karakoçan İlçesi Sarıcan Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati: 14.02.2022 - 10:30

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.
4.1.4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 198.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: IV. Grup işler (İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri) – IX. Grup işler: (su yapıları) sulama ve drenaj tesisleri yapımı, içme suyu tesisi, içme suyu bakım onarım işi, benzer iş olarak kabul edilecektir. Ayrıca ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği,

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Elazığ İli Karakoçan İlçesi Sarıcan Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/karakocan-ilcesi-sarican-beldesi-kizilkaya-kume-evleri-icme-suyu-tesisi-yapim-isi-ihalesi_43700.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!