Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi İşi

TEİAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığı
İHALE TARİHİ: 30 Nisan 2015 10:00
İHALE MAKAMI: TEİAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığı
İŞİN YAPILACAĞI YER : İstanbul
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

TKABY.32, (Ambarlı-Hadımköy) Brş N -Esenyurt GIS TM 154 kV, 2x1600 mm², XLPE izoleli yeraltı güç kablosu bağlantı projesi yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle:

İhale Kayıt Numarası: 2015/27927

1- İdarenin

a) Adresi: Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat:15 06100 Bahçelievler Çankaya/Ankara
b) Telefon ve faks numarası: 3122038510 - 3122038288
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: (Ambarlı-Hadımköy) Brş. N. – Esenyurt GIS TM 154 kV, 2X1600 mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi
b) Yapılacağı yer: İstanbul
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, ABCD Blok Giriş Katı, Sefer Kul Satınalma ve İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu, Çankaya, Ankara
b) Tarihi ve saati: 30.04.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/I Grubu İşler (Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Bu ihalede; iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan; iş deneyimi bulunmayan elektrik veya elektrik-elektronik mühendislerinin; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, iş deneyimi bulunan elektrik veya elektrik-elektronik mühendislerinin; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu hususlar aşağıda; 35.1.1, 35.1.2, 35.1.3 ve 35.1.4 maddelerinde belirtilmektedir. Bu maddelerde yer aldığı gibi, “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tabloları” Teklif Sahibi tarafından mutlak suretle doldurulup teklif ile birlikte verilmeli ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.
Teklif sahibi, teklifinde önerdiği güç kablosuna ilişkin olarak mutlak suretle kablo imalatçısının adını “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tabloları”nda belirtecektir.
Birden fazla yüksek gerilim güç kablosu imalatçısının teklifte öngörülmesi halinde, her bir yüksek gerilim güç kablosu için ayrı ayrı olmak üzere “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu” hazırlanarak teklifle birlikte sunulacaktır. Bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde cezai açıdan en olumsuz değerler (en yüksek kayıp değerleri vb.) dikkate alınacaktır.
Ayrıca, Teklif Sahibi sözleşme imzalanmasına kadar sunulmak üzere, güç kablosu ve aksesuarlarına ait “Üretici Yetki Belgesi” formunu (teklif dokümanları ekinde yer alan) doldurarak TEİAŞ’a sunacaktır. Üretici Yetki Belgesi sunulmayan imalatçıların malzemeleri sözleşme kapsamında kullanılmayacaktır.
35.1.1.
Teklif edilen 154 kV yeraltı kablo bağlantı projesindeki maksimum toplam kayıplar (aktif ve reaktif kayıplar) için Teknik Şartname Madde 1.6’daki ceza olarak belirtilen bedeller.
Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşamasında, Her Bir Teklif Sahibi Tarafından, Teklif Edilen Yeraltı Kablo Bağlantı Projesine Ait Kayıp Değerlerini Gösterir “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”Nda Yer Alan; • Toplam Aktif Güç Kayıpları (3,050 (Kablo Güzergah Boyu, Km) X Beher Km Başına Aktif Güç Kaybı Değeri) Ve
• Toplam Reaktif Güç Kayıpları (3,050 (Kablo Güzergah Boyu, Km) X Beher Km Başına Reaktif Güç Kaybı Değeri)
Sırasıyla 5.000,-(Beşbin)Tl/Kw Ve 35,-(Otuzbeş)Tl/Kvar Tutarları İle Çarpılarak İlgili Teklif Sahibinin Teklif Bedeline Eklenecektir.
Çift devre, yonca (tre-foil) formasyonda gerçekleştirilecek yeraltı güç kablosu bağlantısı işlerinde, çift devre, yonca (tre-foil) formasyonundaki her bir devre için hesaplanan kayıp değerleri 2 (iki) ile çarpılacaktır.
Bu projede;
Üç faz için kabul edilebilir maksimum toplam aktif güç kaybı (km başına kW kayıp değeri) 150kW/km’dir. Üç faz için kabul edilebilir maksimum toplam reaktif güç kaybı (km başına kVAR kayıp değeri) 1500kVAR/km’dir.
Teklifinde; “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”nu vermeyen ve/veya “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”nu doldurmayan Teklif Sahibinin teklifi, uygun bulunmayarak reddedilecektir.
Teklif Sahibi teklifinde;
“Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”nda beyan ettiği değerleri ispatlayıcı detaylı aktif ve reaktif kayıp hesaplamalarını ve metotlarını vermemiş ise ve/veya “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”nda verilen değerler, sunulan hesaplamalarla uyumsuz ise, ya da Hesaplamalar İşverenin öngördüğü şartlarda yapılmamış ise,
teklifin kabul edilebilir maksimum değerleri sağladığı kabul edilerek, buna göre değerlendirme yapılacaktır.
35.1.2.
Teklif edilen 154 kV yeraltı kablo bağlantı projesinde teklif sahibi tarafından, kullanılacağı belirtilen güç Kablosu İzole Eki Ve Fiber Optik Kablo Eki İçin Teknik Şartname Madde 4.5’deki Ceza Olarak Belirtilen Bedeller.
Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşamasında, Her Bir Teklif Sahibi Tarafından, Teklif Edilen Yeraltı Kablo Bağlantı Projesinde Kullanılacak Güç Kablosu İzole Çaprazlama Ekleri İle Fiber Optik Kablo Ekleri İçin “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”Nda Yer Alan;
Herbir “Güç Kablosu İzole Çaprazlama Eki” İçin Ve
Herbir “Fiber Optik Kablo Eki” İçin
Sırasıyla 100.000,-(Yüzbin)Tl/Güç Kablosu İzole Çaprazlama Eki Ve 5.000,-(Beşbin)Tl/Fiber Optik Kablo Eki İle Çarpılarak İlgili Teklif Sahibinin Teklif Bedeline Eklenecektir.
3.050 metre uzunluğundaki kablo güzergâhı, her bir devre başına en fazla 2 (iki) Majör Çaprazlama Bölümünden oluşabilecek yani projenin bütününde (çift devre için) toplamda en fazla 30 adet (devre başına en fazla 15 adet) güç kablosu izole (çaprazlama) eki yapımına izin verilecektir. Fiber optik kablo için kabul edilebilir ek sayısı projenin bütününde toplamda en fazla 6 adet (devre başına en fazla 3 adet) olarak tespit edilmiştir. İşveren yukarıda belirtilenlerden daha fazla ek sayısını öneren teklifleri reddedecektir.
Teklifinde; “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”nu vermeyen ve/veya “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”nu doldurmayan Teklif Sahibinin teklifi uygun bulunmayarak reddedilecektir.
Teklif Sahibi teklifinde;
“Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”nda beyan ettiği değerleri ispatlayıcı detaylı kablo bölümleme ve çaprazlama sistemi çizimlerini vermemiş ise ve/veya “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”nda beyan edilen değerler, sunulan detaylı kablo bölümleme ve çaprazlama sistemi çizimleri ile uyumsuz ise, ya da Çizimler İşverenin öngördüğü şartlara uygun yapılmamış ise ve/veya, Güç kablosu kılıfında endüklenen gerilim hesap detayı teklif ile birlikte verilmemiş ise ya da, teklif edilen güç kablosu ek sayısında kılıf gerilim hesap detayına göre maksimum 200 V’luk değeri dikkate alınmamışsa ya da hesaplamalarda hata yapılmışsa
teklifin kabul edilebilir maksimum değerleri sağladığı kabul edilerek, buna göre değerlendirme yapılacaktır.
Güç Kablosu bölümleme ve çaprazlama çizimleri Teknik Şartnamede talep edilen maksimum 200V’luk kılıf gerilimini sağlamalıdır. Bunu ispatı için kılıf gerilimi hesap detayının telif ile birlikte sunulması gerekmektedir.
35.1.3.
Teklif edilen 154 kV yeraltı kablo bağlantı projesinde teklif sahibi tarafından, garanti süresinin bitiminden itibaren 5 yıllık bir süre boyunca kabloda oluşabilecek herhangi bir arızayı onarmak üzere ve garanti süresi boyunca da kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerle ve üçüncü şahıslardan kaynaklanan sebeplerden oluşabilecek arızaları onarmak üzere, Teknik Şartname Madde 2.11’deki onarım işleri hizmetleri için;
“Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”Nda Yer Alan; Onarım Fiyatlarının Toplam Bedeli İlgili Teklif Sahibinin Teklif Bedeline Eklenecektir.
Teklifinde; “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”nu vermeyen ve/veya “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”nu doldurmayan ve/veya “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”nun toplam fiyatlarında ve genel toplamında aritmetik hata yapan Teklif Sahibinin teklifi, uygun bulunmayarak reddedilecektir.
35.1.4.
Yerli veya yabancı isteklinin, teklifinde sunacağı Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan ve temin edileceği belirtilen malzemelerden, sadece yurt içinde üretiminin yapıldığı belgelenen (TSE Belgesi veya İmalat Yeterlilik Belgesi veya Yerli Malı Durum Belgesi veya Yerli İmalat Durum Belgesi veya Türk Malı Belgesi veya Kapasite Raporu veya Sanayi Sicil Belgesi veya Yerli Malı Belgesi vb. ile) her bir malzeme için; işletme ve bakım maliyeti etkinliği ve verimliliği sağlamak amacıyla, o malzemenin toplam bedeli üzerinden %10 (yüzdeon) fiyat avantajı uygulanacaktır.
Teklif sahibi teklifinde herhangi bir malzeme için; hem yurt dışında üretimi gerçekleştirilmiş, hem de yurt içinde üretimi gerçekleştirilmiş bir malzeme önermesi halinde, o malzeme için herhangi bir fiyat avantajı uygulanmayacaktır. Ayrıca teklif sahibi teklifinde herhangi bir malzeme için yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini ya da ilgili malzemenin yurt içinde üretiminin yapıldığını kanıtlayıcı herhangi resmi kuruluştan temin edilmiş bir belge sunmaz ise o malzeme için herhangi bir fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
Yurt içinde üretilen malzeme lehine fiyat avantajı değerlendirmesi; teklifinde yabancı (yurtdışı) menşeili malzeme bulunan ve/veya temin edilecek herhangi bir malzeme için teklifinde yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini sunmayan yerli veya yabancı isteklinin toplam teklif bedeline, ilgili malzemenin toplam bedelinin %10’u (yüzdeonu) oranındaki bir bedel ilave edilerek yapılacaktır.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 , ABCD Blok, Kat:15 Oda No:15036/A Çankaya /Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok, Kat:15, Oda No:15053/B Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 31 Mart 2011 tarihlive 27891 Sayılı Resmi Gazetenin "İlanlar" bölümündeki duyurusunda yer alan hususlar doğrultusunda, Kamu İhaleGenel Tebliği'nin "Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" başlıklı 45.maddesi çerçevesinde yapılacak hesaplamalarda (N) sınır değer katsayısı (1,20)olarak dikkate alınacaktır.
(***) Birim Fiyat Teklifcetveli iş kalemlerinin birimleri, ihale dokümanlarının yüklendiği ElektronikKamu Alımları Platformunun "Birim Fiyat Teklif Cetveli" bölümündekimevcut birimler içerisinde "Lot ve Takım" ifadelerinin yer almamasınedeniyle "Adet" olarak belirtilmiştir. Söz konusu iş kalemlerininbirimleri; teklif hazırlığı, ihale ve sözleşme yürütülmesi süreçlerinde"Adet" yerine "Lot ve Takım" olarak gözönünde bulundurulacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/yeralti-guc-kablosu-baglanti-projesi-isi_37833.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!