Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi 20 Kwe / 2048 Kwp AC /DC Gücüne Sahip Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali (GES) Kurulması İhalesi

Mesleki Eğitim Merkezi-Burhaniye Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İHALE TARİHİ: 13 Şubat 2020 10:00
İHALE MAKAMI: Mesleki Eğitim Merkezi-Burhaniye Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İŞİN YAPILACAĞI YER : Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2020/56176 

1-İdarenin

a) Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 33 10700 Küçük Sanayi Sitesi Burhaniye/Balıkesir
b) Telefon ve faks numarası: 02664126903 - 2664222422
c) Elektronik Posta Adresi: 306982@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Çatı Güneş Enerji Sistemi 20 Kwe / 20.48 Kwp AC /DC Gücüne Sahip Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali (GES) Kurulması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 7 (yedi) takvim günüdür. 
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 2. Sokak No33 10700 Burhaniye / Balıkesir
b) Tarihi ve saati: 13.02.2020 - 10:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler Hizmet Yeterlilik Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.7. maddesinde; "2.7. İhale konusu işin (Ek-1)’de yer alan listede bulunan hiçbir gruba dâhil olmadığı ya da edilemediğinin tespiti halinde ise, benzer iş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır." düzenlemesi yer almakta olup, ihale konusu iş, Tebliğ ekindeki Ek-1 Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'ndeki hiçbir gruba dahil olmadığı ya da dahil edilemediği için benzer iş olarak; TEDAŞ tarafından geçici kabulü yapılmış veya geçici kabulüne onay verilmiş olan GES kurulumu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. (19.06.2018 tarihli, 30453 – M sayılı Resmi Gazete)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):0,90 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/burhaniye-mesleki-egitim-merkezi-20-kwe-2048-kwp-ac-dc-gucune-sahip-fotovoltaik-gunes-enerji-santrali-ges-kurulmasi-ihalesi_42683.html

Read Comment Section
1 Yorum Yorum Yaz
  • projelerin sedece resmi yerine projelerin bilgileri olcutleri vs gibi seyler yayınlansa daha aydınlatıcı olur yarışmalar YANITLA
1 yorumdan 1 tanesi gösteriliyor. 
Yorumunuzu ekleyin
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Kalekim Ultralastic
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!