Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Mimarlık ve Eğitimi Süreklilik ve Değişim Mimarlık Öğrencileri Poster Yarışması Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

“Mimarlık ve Eğitimi / Süreklilik ve Değişim” başlığı altında mimarlık ve eğitimindeki dönüşümü sorgulayan fikirlerin ortaya çıkarılmasını hedefleyen yarışmanın son başvuru tarihi 3 Ekim 2007'ye kadar uzatıldı.

yapi.com.tr

Yarışma Duyuruları
SON BAŞVURU TARİHİ 3 Ekim 2007
TESLİM TARİHİ 1 Ekim 2007
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 10 Ekim 2007
+ Ajandama Ekle

img src="http://www.yapi.com.tr/Uploads/HaberMedya/2007\yarisma\54992.jpg" align="left" hspace=5 vspace=5>
Mimarlar Odası tarafından 2001 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayları’nın dördüncüsü, 7–9 Kasım 2007 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin evsahipliğinde gerçekleştirilecek. “Mimarlık ve Eğitimi / Süreklilik ve Değişim” teması ile gerçekleştirilecek 4. Kurultay’da, önceki kurultayların birikim ve deneyiminden yola çıkılarak, benzer bir anlayışla, mimarlık mesleği ve eğitimiyle ilgili güncel konulara odaklanılacak.

“Mimarlık ve Eğitim Kurultayı 4 - Öğrenci Fikir Yarışması”nda ise, Kurultay’ın teması olan “Mimarlık ve Eğitimi / Süreklilik ve Değişim” başlığı altında mimarlık ve eğitimindeki dönüşümü sorgulayan fikirlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.


Yarışmanın Kapsamı

Yarışmada, mimarlık öğrencilerinin “süreklilik” ve “değişim” kavramlarından birinin ya da ikisinin mimarlık ortamında neleri çağrıştırdığı, gerek mimarlık eğitimi gerek
yapılı çevre için neleri ifade ettiği, süreklilik ve değişim için mimarlık eğitiminin kazandırması gereken bilgi, kavrayış ve tutumların neler olması gerektiği konusundaki düşüncelerini çizgiler, renkler ve sözcükler aracılığıyla paylaşması amaçlanmaktadır.

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-4 Başkanı Prof. Dr. Haluk Pamir tarafından kurultay temasını oluşturmak üzere kaleme alınmış çağrı yazısı, kurultay temasını açıklamaktadır:

"Ülkemizde ve genel olarak dünyamızda 21. yüzyılın öncelikli konuları arasında küresel biyo-atmosferik değişimler, çevresel kirlenme, küresel nüfus hareketliliği, küreselleşen kapitalin, emeğin, hizmetlerin, malların ve değerlerin dolaşımı, yeni yerelliğin kendini tanımlaması, yoksulluk ve bunların getirdiği sorunlar ve çözüm arayışları sayılabilir. İnsan haklarının çok boyutlu ve karşılıklı kabul esaslarına dayanılarak tanımlanması, yaşam güvencesinin ve kalitesinin artırılması, yaşam
kalitesinin paylaşımı, daha sağlıklı ve yaşanabilir yerleşimlerin ve yapıların üretilmesi, var olanların bu yönde dönüştürülmesi, yerleşim planlamasının ve mimarlık sanatının bu gereksinimlere gereken yanıtları verecek donanımı sağlaması ve bütün bu konularla ilgili tartışma ve üretim süreçlerine insanların örgütlü ve bilinçli bir şekilde katılımı için sürdürülen çalışmalar bu çerçevede güncelliğini korumaktadır.

21. yüzyılın içinde yaşadığımız ilk on yılı, dünyada ve ülkemizde yeni elektronik, sanal ve etkileşimli bilgi üretim ve paylaşım sistemlerinin etkili olacağı bir dönem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu dönem aynı zamanda yerleşimlerin, yapıların ve ürünlerin düşünülmesi, üretimi ve kullanımında adı geçen sistemlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı bir zaman dilimi olacaktır.

Yeni teknolojiler daha çok sayıda ve daha hızlı deneysel üretime olanak vermektedir. Böylece düşünme hızımız ile deneme hızımız birbirine daha çok yaklaşmıştır. Ancak yeni teknolojilerin ve bu teknolojilere bağlı olarak gelişen yeni düşüncelerin olası sonuçları, mimarlığın hizmet ettiği değişik nüfus grupları tarafından aynı şekilde algılanmamakta ve değerlendirilmemektedir. Burada önemli bir engelleyici neden, hızla çoğalan enformasyonun insanın işleme kapasitesinin çok üstüne çıkması ve örgütlenemediği sürece gürültü olarak algılanabilmesidir. Üretilen enformasyonu, örgütlü veri tabanlarına ve derin bilgiye dönüştüremeyenler için bu böyle sürecektir.

Yapılı ve doğal çevre ile değişik nüfus gruplarının farklı şekillerde ilişkilendirilmesinin nedeni, dünyamızın % 80’inin, ülke nüfusumuzun ise neredeyse % 40’ının yoksulluk sınırının altında yaşamakta olması ve bu grubun çevre, barınma ve üretimden yararlanma sorunlarının hızla çözülemez bir noktaya gelmesidir. Uygun teknolojiler sayesinde bu grupların da kaliteli mimarlık hizmeti alma olanağına sahip olması beklenmelidir.

Buna karşılık, bu sorunların dışında kalan ve halen mimarlık hizmetleri alma olanağı olduğu düşünülen Türkiye nüfusunun % 60’ı ise mimarlık ortamı iyi düzenlenemediği için kaliteli hizmet alamamaktadır.

Kaliteli mimarlık hizmeti sunma ortamı, tasarım, planlama, inşaat, projelendirme, yapı malzemeleri sektörleri iyi düzenlendiği takdirde düzenlenmeye yatkın hale gelecek ve giderek olgunlaşacaktır. Bu çerçevede mimarlık politikalarının ve mimarlık yasasının oluşturulması ve kamuoyuna mal edilmesi çok önemli bir adım olacaktır. Mimarlık politikaları yukarda sözü edilen ve içinde bulunduğumuz dönemde dış dinamikler olarak mimarlık alanını sınırlayacak olan parametreler
dikkate alınarak geliştirilmelidir.

Bu politikalarla ve küresel ortamın getirdikleriyle etkileşimli bir şekilde gelişmesi beklenen mimarlık eğitimi ise ulusal sorunlarımız ile sınırlanmış durumdadır. Dengesiz oluşmuş akademik kurumlar ve ortamlar her noktada belli bir standardı yakalayan eğitim hizmetinin verilmesini, bu hizmetlerde şeffaşığı ve hesap verebilirliği gerçekleştirememiştir.

Önümüzdeki dört yıl içinde akademik kurumların hem eğitim hem de araştırma alanlarında ve kendi aralarındaki etkileşimde bu standartları oluşturması ve değişime yatkın bir dengeyi yakalaması gerekmektedir.

Böyle bir bağlamda TMMOB Mimarlar Odası’nın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile ortak olarak düzenleyeceği IV. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, bütün bu boyutların ağırlığının ve öneminin farkında olarak, seçilen alt gündem maddelerini aydınlatmak ve bu konulardaki tartışmalara işlerlik kazandırmak için toplanmaktadır. Amaç bu gündem maddeleri tartışıldıktan sonra konuları takip etmek isteyenler için geride kalıcı bir iz bırakmaktır.”Yarışma Kuralları

Yarışma, TMMOB Mimarlar Odası tarafından Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-4 kapsamında açılmıştır.

Yarışma, açık ve tek aşamalı bir öğrenci poster yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışma, Türkiye ve KKTC’deki mimarlık bölümlerindeki tüm lisans öğrencilerine açıktır. Ödül alan posterler, Kurultay sırasında ODTÜ’de sergilenecek ve katılan tüm posterler bir kitapta biraraya getirilecektir. Yarışmaya katılmak isteyen mimarlık öğrencilerinin aşağıda belirtilen koşullara uygun bir biçimde hazırlayacakları posterlerini son teslim tarihine kadar yarışma sekreteryasına iletmeleri gerekmektedir.

Her yarışmacı, yarışmaya sadece bir poster ile katılabilir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı : 25 Haziran 2007
Posterlerin elden teslimi veya posta/kargo aracılığıyla sekreteryaya ulaşması için son gün : 3 Ekim 2007
Jüri değerlendirmesi : 5 Ekim 2007
Sonuçların ilanı : 10 Ekim 2007
Posterlerin sergilenmesi : 7-9 Kasım 2007
Ödül töreni : 7 Kasım 2007
Posterlerin, en geç 1 Ekim 2007 tarihinde saat 19:00’a kadar elden veya posta/kargo yoluyla yarışma sekreteryasına ulaştırılmış olması gerekmektedir.


Teslim koşulları


- Poster :Yarışmaya, dikey olarak kullanılacak A1 (59.4 x 84.1 cm) ebadında 1 adet pafta teslim edilecektir. Hazırlanan poster, fotoğraf kağıdına baskı alınacak ve laminasyon kaplama yaptırılacaktır. Laminasyon kaplama sonras›nda posterler rulo haline getirilerek teslim edilecektir.

- Açıklama Raporu: Poster sunuşunun içeriğini anlatan yazılı bir açıklama metni A4 formatında basılı belge olarak teslim edilecektir. Açıklama raporunun poster üzerinde yer alıp almayacağı yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.

- CD veya DVD: Poster, JPEG/TIFF/EPS formatlarından birinde, 150 dpi çözünürlükte, baskı alınan poster ile aynı boyutta ve açıklama raporu (Word formatında kaydedilmiş) ile birlikte CD veya DVD içinde, ayrıca teslim edilecektir.

- Kimlik Zarfı: Posterler, kimlik bilgisi gizli tutularak teslim edilecektir. Yarışmaya yollanan tüm belgelerde katılan kişi veya kişilerin kimlikleri gizli olacaktır.
Her yarışmacı posterini bir kimlik kodu (2 cm boyutunda) ile tanımlayacaktır. Kimlik kodu 2 harf ve 2 sayıdan oluşacak ve yarışmaya yollanan bütün belgelerin (poster, açıklama raporu, kimlik zarfı ve CD/DVD) sağ üst köşesinde yer alacaktır.

Poster ile birlikte, içinde poster sahibi öğrencinin açık adı ve öğrencisi olduğu üniversite, fakülte ve bölüm adının yazılı olduğu öğrenci kimliği fotokopisi veya öğrenci belgesi içini göstermeyen bir zarfa konarak teslim edilecektir. Poster, açıklama raporu, CD/DVD ve kimlik zarfı paketlenerek aşağıdaki adrese kargo veya posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir:

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi
Konur Sokak 4/2 Yenişehir 06650 Kızılay ANKARA

Paketin üzerine açık ve okunabilir şekilde “Mimarlık ve Eğitim Kurultayı 4 - ÖĞRENCİ POSTER YARIŞMASI” yazılacaktır. Posterlerin, en geç 1 Ekim 2007 tarihinde saat 19:00’a kadar elden veya posta/kargo yoluyla yarışma sekreteryasına ulaştırılmış olması gerekmektedir. Kargo ya da postadaki gecikmelerden katılımcılar sorumludur.


Ödüller

1. Ödül : 1.500 YTL
2. Ödül : 1.000 YTL
3. Ödülü : 750 YTL
Özendirme Ödülü : 500 YTL
Özendirme Ödülü : 500 YTL
Özendirme Ödülü : 500 YTL
Özendirme Ödülü : 500 YTL
Özendirme Ödülü : 500 YTL
* Yarışmada, Üçüncülük Ödülü ve iki adet Özendirme
Ödülü Yapı-Endüstri Merkezi tarafından karşılanacaktır.

Jüri Üyeleri:

Almula KÖKSAL Yrd. Doç. Dr.,YTÜ
Burçin KUZ Öğrenci, YTÜ
Emel AKÖZER Doç. Dr., ODTÜ
Hikmet GÖKMEN Doç. Dr., DEÜ
Meltem ŞAHESER Öğrenci, ODTÜ
Metin AYGÜN Mimar
Nur ESİN Prof. Dr., İTÜ

Sonuçların açıklanması ve sergi
Jüri değerlendirmesine sunulan bütün posterler Kurultay boyunca ODTÜ’de sergilenecektir. Ödül alan posterlerin 2007–2008 eğitim yılı süresince çeşitli üniversitelerde
sergilenmesi planlanmaktadır.


Ayrıntılı bilgi için : www.mo.org.tr/mek

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/mimarlik-ve-egitimi-sureklilik-ve-degisim-mimarlik-ogrencileri-poster-yarismasi-son-basvuru-tarihi-uzatildi_54992.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!