Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

14D070040 Proje Numaralı Yangın Duvarı Yapımı İşi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 8. Bölge Müdürlüğü Ankara




İHALE TARİHİ: 2 Mayıs 2018 10:00
İHALE MAKAMI: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 8. Bölge Müdürlüğü Ankara
İŞİN YAPILACAĞI YER : Balgat Trafo merkezi: AŞTİ Bitişiği No:1 Emek /Ankara, Çankaya Trafo Merkezi: Birlik Mahallesi 8. Cadde No:35 Çankaya/ Ankara, Esenboğa Trafo Merkezi: Altınova köyü Altınova/ Ankara, Ovacık Trafo Mrekezi: Yükseltepe Mahallesi 74.Sokak Sonu Keçiören/ Ankara, Sincan Trafo Merkezi: Büyük Selçuklu Caddesi 1.Organize Sanayi Bölgesi Sincan/ Ankara
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2018/192380

1-İdarenin
a) Adresi: Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:254 06105 Yenimahalle/Ankara
b) Telefon ve faks numarası: 3123972400 - 3125861121
c) Elektronik Posta Adresi: 8bolgemd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 154 kV yangın duvarı yapımı. 380 kV yangın duvarı projesi hazırlanması, yangın duvarı yapımı, Yangın duvarı altına hatıl yapımı, Demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkımı, Açık hava şalt sahalarında kireç, naylon ve 15 cm mıcır serilmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Balgat Trafo merkezi: AŞTİ Bitişiği No:1 Emek /Ankara, Çankaya Trafo Merkezi: Birlik Mahallesi 8. Cadde No:35 Çankaya/ Ankara, Esenboğa Trafo Merkezi: Altınova köyü Altınova/ Ankara, Ovacık Trafo Mrekezi: Yükseltepe Mahallesi 74.Sokak Sonu Keçiören/ Ankara, Sincan Trafo Merkezi: Büyük Selçuklu Caddesi 1.Organize Sanayi Bölgesi Sincan/ Ankara
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 06105 Yenimahalle/Ankara
b) Tarihi ve saati: 02.05.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekindeki yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan BIIl grubu bina işleri, BI ve BII grubu işlerin dışında kalan bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir''. Ayrıca çelik konstrüksiyon işleri, inşaat, bina bakım onarım tadilat işlerini içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir. İhale konusu işin tutarının sunulan iş deneyim belge tutarından ayırt edilmesinin mümkün olmadığı hallerde ihale iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin teklif ekinde sunulması zorunludur.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Elektrik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Satınalma Ve Ticaret Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 06105 Yenimahalle/Ankara İdareden doküman almak isteyen istekliler doküman satış bedelini TC. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 IBAN Nolu hesabına yatırıp makbuzuyla idareye müracaat edecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ Bölge Müdürlüğü Muhaberat Ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 06105 Yenimahalle/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/14d070040-proje-numarali-yangin-duvari-yapimi-isi_41183.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Kalekim Ultralastic
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!