Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen

Batman-Gercüş Gönüllü Köyü 7 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı

İhale Makamı: Batman Valiliği,bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İşin Adı: Batman-Gercüş Gönüllü Köyü 7 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı

ihalehaber.com/69451
2


br/> İhale Makamı: Batman Valiliği,bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
İşin Adı: Batman-Gercüş Gönüllü Köyü 7 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı

Resmi Gazete
Yayın Tarihi: 08.11.2004

İhale Tarihi: 24.11.2004 10:00

İhale Şekli: Açık İhale Usulü ile
İhale Yeri: Batman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İhale Odasında
Bedeli: 75,000,000


İhale Kayıt No : 2004/167733
1. İdarenin
a ) Adresi : Bayındır Mahallesi Cizre Caddesi Batman
b ) Telefon - Faks Numarası : 488 2133018 - 488 2139025
c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : batmanbayindirlik@mynet.com
2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : İnşaat Yapımı
b ) Yapılacağı Yer : Batman-Gercüş
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 200 takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Batman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İhale Odasında
b ) Tarihi - Saati : 24.11.2004 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Şekli ve İçeriği Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen en az 1 adet Anahtar Personel (İnşaat Mühendisi veya Mimar-En az 3 yıl deneyimli) ait bilgi ve belgelerin verilmesi.

b) Teknik Personel Taahhütnamesi
1 Adet İnşaat Mühendisi veya Mimar (En az 3 Yıl Deneyimli)
İlgililerin Diploma ve Meslek Odası Belgesi (Aslı veya Noter tasdikli) verilmesi asgari yeterlik kriteri olarak kabul edilecektir.
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
Yapı Araçları Taahhütnamesi:
1 Adet Kamyon 10 Ton (Taahhüt)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , 3194 Sayılı İmar Kanunundaki konut tanımına uygun tüm bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.Bu ihalede İnşaat Mühendisi veya Mimar Diplomalar benzer işlere denk sayılacaktır.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı Batman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü,bayındır Mah.Cizre Cad.Ve Batman İl Özel İdare Müdürlüğüne İşin Adını Belirtmek Suretiyle adresinde görülebilir ve 75,000,000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Batman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İhale Odasında adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

http://www.yapi.com.tr/haberler/batman-gercus-gonullu-koyu-7-derslik-ilkogretim-okulu-insaati_20465.html

Read Comment Section
2 Yorum Yorum Yaz
  • Bizim tek isteğimiz Batman Gerşüş Gönüllü Köyün yollarının ve sağlık ocağının yapılması. Bence tam fırsatı, tabii ki oralarda insan yaşıyor diyorsanız. YANITLA
  • Bi derslıği daha yapamadınız.....Ben anlamadım gitti bu ne iştir.. YANITLA
2 yorumdan 2 tanesi gösteriliyor. 
Yorumunuzu ekleyin
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!