Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen

Kentsel Yenileme

İnsanların sağlıklı, güvenli, standartları yüksek kentsel yaşam alanlarında ve nitelikli bir mimari çevre ve yapılarda yaşamaları, temel insan haklarından olup, merkezi ve yerel yönetimlerin bu hakka gereken özeni göstermeleri evrensel bir sorumluluktur.

Cumhuriyet EGE
Kentsel Yenileme

Özel­lik­le 1950 yıl­la­rın­dan gü­nü­mü­ze ül­ke­miz­de, böl­ge­ler ara­sı den­ge­li bir ge­liş­me­yi ön­gör­me­yen ve plan­sız­lık­la bü­tün­le­şen sa­na­yi­leş­me ça­ba­la­rı bü­yük kent­le­re gö­çü hız­lan­dır­mış­tır. So­nuç­ta bü­tün kent­le­ri­miz, aşı­rı nü­fus ar­tı­şı ve yı­ğıl­ma­sı ile bü­yük oran­da sağ­lık­sız, gü­ven­siz, ni­te­lik­siz ya­pı­lar­dan olu­şan ve ya­şa­yan­la­rı mut­lu et­me­yen bir fi­zik­sel çev­re­ye dö­nüş­müş­tür. 1960'lı yıl­lar­da be­nim­se­nen plan­lı kal­kın­ma ve kent­leş­me po­li­ti­ka­la­rı kı­sa so­luk­lu ol­muş ve 80'ler­de ta­ma­men terk edil­miş­tir.

 

Ge­çen 60 yıl­lık dö­nem­de kent­le­re göç­le ge­len kit­le­le­rin ba­rın­ma, yer­leş­me so­run­la­rı­nı çö­ze­cek, on­la­rı ni­te­lik­li ya­şam alan­la­rın­da, gü­ven­li ve sağ­lık­lı ko­nut­lar­da is­kan ede­cek sü­rek­li­li­ği olan po­li­ti­ka ve prog­ram­lar ye­ri­ne, sa­yı­la­rı 12'yi ge­çen imar af­la­rı uy­gu­la­ma­la­rı ve sa­yı­sız ben­ze­ri dü­zen­le­me kent­ler­de ya­sa­dı­şı ya­pı­laş­ma­yı ön­le­mek ye­ri­ne özen­di­ri­ci ol­muş­tur.

 

Gü­nü­müz­de bü­yük kent­le­rin ta­ma­mın­da, kent­le­rin po­tan­si­yel ge­liş­me alan­la­rı, özet­le­nen sü­reç ne­de­niy­le, ge­ce­kon­du­dan dö­nü­şen ve gi­de­rek ya­sa­dı­şı ya­pı­laş­mış kent­sel alan­lar ha­lin­de iş­gal edil­miş, kent­ler çok bü­yük bo­yut­lu alt ve üst ya­pı so­run­la­rıy­la kar­şı kar­şı­ya kal­mış­lar­dır. Di­ğer yan­dan bu plan­sız ge­liş­me, ne mi­mar­lık ve ya­pı kül­tü­rü­ne, ne de do­ğal kül­tü­rel çev­re­ye önem ver­me­den ken­di tar­zı­nı ya­rat­mış­lar­dır.

 

İz­mir ken­ti de özet­le­nen bu sağ­lık­sız ge­liş­me­den bü­yük oran­da et­ki­len­miş, ken­tin yer­le­şi­me uy­gun alan­la­rı, gü­ven­siz, sağ­lık­sız ve her tür­lü kent­sel, tek­nik ve sos­yal alt­ya­pı­dan yok­sun yer­leş­me alan­la­rıy­la ve ya­pı stok­la­rıy­la dol­muş­tur. Ken­tin plan­sız ve mi­ma­ri en­di­şe ta­şın­ma­dan, ta­sa­rım­sız bü­yü­me­si sağ­lık­sız ya­pı­lı çev­re­yi or­ta­ya çı­kar­mış­tır. İz­mir’in en önem­li ve ön­ce­lik­li so­ru­nu ve gün­de­mi, ken­tin ne yö­ne ve na­sıl bü­yü­ye­ce­ği de­ğil, mev­cut gü­ven­siz ve sağ­lık­sız ya­pı sto­ku­nun ve yer­le­şim alan­la­rı­nın na­sıl da­ha gü­ven­li, sağ­lık­lı ve stan­dart­la­rı yük­sek, ni­te­lik­li ya­pı­la­ra ve kent­sel ya­şam ala­nı­na dö­nüş­tü­rü­le­ce­ği so­ru­nu­dur. 1999 yı­lın­dan gü­nü­mü­ze bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si bu yön­de çok önem­li ça­lış­ma­lar yü­rüt­mek­te­dir. Bu bağ­lam­da kent­le­ri­miz­de, ye­ni­le­me, sağ­lık­laş­tır­ma gi­bi kav­ram­lar kent yö­ne­tim­le­ri­nin ön­ce­lik­li prog­ram­la­rı ve ke­sin­ti­siz po­li­ti­ka­la­rı ol­mak zo­run­da­dır. Kent­ler­de ba­rın­ma ve ko­nut so­ru­nu­nun çö­zü­mü ka­rar­lı, bi­lim­sel, akıl­cı po­li­ti­ka­lar ile yö­re­nin özel­lik­le­ri­ni gö­ze­ten fark­lı ta­sa­rım se­çe­nek­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si, ken­tin me­kan ve ya­şam ka­li­te­si­ne önem ve­ril­me­siy­le ola­nak­lı­dır.

 

Ko­nut ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sın­da; plan­lı, ucuz ve her tür­lü alt­ya­pı­sı ta­mam­lan­mış kent­sel ar­sa üret­mek, ken­di ko­nu­tu­nu ya­pa­cak­la­ra tah­sis ede­rek uzun va­de­li kre­di­ler­le des­tek­le­mek, ye­ni­le­me alan­la­rın­da ko­ope­ra­tif ör­güt­len­me­le­ri­ni des­tek­le­ye­rek, de­net­le­ye­rek yoz­laş­mış­lık­tan kur­ta­rıp iş­lev­li kıl­mak, ya­pı mü­te­ah­hit­le­ri­ne dö­nük et­kin dü­zen­le­me­ler­le ko­nut üre­tim ve ye­ni­le­me sü­re­cin­de di­na­mik ha­le ge­tir­mek ön­ce­lik­li çö­züm öne­ri­le­ri ola­rak sı­ra­la­na­bi­lir. Di­ğer yan­dan ya­sa­dı­şı ya­pı­la­rı ödün­süz ve ka­rar­lı şe­kil­de et­kin de­ne­tim ya­pa­rak ön­le­mek, imar af­fı ve ben­ze­ri po­li­ti­ka­la­rı ke­sin ola­rak terk et­mek, gü­ven­li kent­leş­me­nin ön ko­şu­lu­dur.

 

Sı­nır­lı oran­da ger­çek­leş­ti­ril­miş olan kent­sel ye­ni­le­me, sağ­lık­laş­tır­ma uy­gu­la­ma­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da ço­ğun­luk­la, ya­şa­yan­la­rı ye­rin­den eden ve et­me risk­le­ri ta­şı­yan, ni­te­lik­li bir kent­sel ya­şam or­ta­mı ya­rat­ma kay­gı­sı ta­şı­ma­yan, hak sa­hi­bi, ta­pu mik­ta­rı, imar par­se­li kıs­ka­cın­dan çı­ka­ma­yan, kent­sel me­kan ka­li­te­si­ni önem­se­me­yen ve ay­nı­la­şan ya­pı tip­le­ri­ni yan­sı­tan kim­lik­siz bir ya­pı­laş­ma or­ta­ya çık­mak­ta­dır. TO­Kİ uy­gu­la­ma­la­rı bu an­lam­da yan­lış ge­liş­me­le­re ör­nek ola­rak ay­rı bir de­ğer­len­dir­me ko­nu­su edil­me­li­dir.

İn­san­la­rın sağ­lık­lı, gü­ven­li, stan­dart­la­rı yük­sek kent­sel ya­şam alan­la­rın­da ve ni­te­lik­li bir mi­ma­ri çev­re ve ya­pı­lar­da ya­şa­ma­la­rı, te­mel in­san hak­la­rın­dan olup, mer­ke­zi ve ye­rel yö­ne­tim­le­rin bu hak­ka ge­re­ken öze­ni gös­ter­me­le­ri ev­ren­sel bir so­rum­lu­luk­tur.

http://www.yapi.com.tr/haberler/kentsel-yenileme-_76192.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!