Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

Paşabahçe’nin Sembolü Yıkılıp Otel Yapılacak!

İstanbul'da Paşabahçe semtine adını veren Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası'nın tarihi binasının yıkımına başlandı. Cumhuriyet döneminin endüstriyel mirasının yerinde otel yükselecek…

yapi.com.tr
Paşabahçe’nin Sembolü Yıkılıp Otel Yapılacak!

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, boğaz manzaralı Paşabahçe Cam Fabrikası yavaş yavaş yıkılıyor. Yine Paşabahçe'de bulunan Tekel Fabrikası arazisi de 2012'de ihale ile Torunlar GYO'ya verilmişti. Torunlar Tekel arazisine otel yapmak üzere çalışmalarına başladı. Geçmişi cumhuriyet öncesine dayanan Kundura Fabrikası ise film seti olarak kullanılıyor.

Boğaz manzaralı Paşabahçe Cam Fabrikası yavaş yavaş yıkılıyor. Yine Paşabahçe'de bulunan Tekel Fabrikası arazisi de 2012'de ihale ile Torunlar GYO'ya verilmişti. Torunlar Tekel arazisine otel yapmak üzere çalışmalarına başladı. Geçmişi cumhuriyet öncesine dayanan Kundura Fabrikası ise film seti olarak kullanılıyor.

1935 yı­lın­da Ata­tür­k'­ün ta­li­ma­tıy­la Tür­ki­ye'nin cam ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için ku­ru­lan ve bir sem­te adı­nı ve­ren Pa­şa­bah­çe Şi­şe Cam Fab­ri­ka­sı'nın yı­kı­mı­na baş­lan­dı. Ye­ri­ne otel ya­pıl­ma­sı plan­la­nan fab­ri­ka bi­na­la­rı­nın yı­kıl­ma­sıy­la bir­lik­te Bey­ko­z'­da­ki Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­nin en­düs­tri­yel mi­ra­sı ta­ma­men si­li­ne­cek.

Otel yapılması gündemde

Tür­ki­ye'nin ilk cam fab­ri­ka­sı Pa­şa­bah­çe Cam Fab­ri­ka­sı'nın ara­zi­si top­lam 117 bin met­re­ka­re­den olu­şu­yor. 2014 yı­lın­da ara­zi­yi sa­tı­şa çı­kar­ma­ya ka­rar ve­ren Tür­ki­ye Şi­şe ve Cam Fab­ri­ka­la­rı A.Ş., da­ha son­ra sa­tış­tan vaz­geç­ti. 2002 yı­lın­da ka­pa­tı­lan ve o gün­den be­ri atıl du­rum­da olan fab­ri­ka­nın de­po ve loj­man bi­na­la­rı­nın yı­kı­mı da 3-4 ay ön­ce baş­la­dı.

1983 yı­lın­dan be­ri imar plan­la­rın­da tu­rizm te­si­si ola­rak işa­ret­li olan ara­zi­ye otel ya­pıl­ma­sı gün­dem­de. Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­nin mi­ma­ri özel­lik­le­ri­ni ve il­çe­nin sos­yo­kül­tü­rel ya­pı­sı­nın en önem­li sim­ge­le­rin­den fab­ri­ka­nın yı­kı­mı ile bir dö­nem de ka­pa­na­cak.

Cam işçiliği de yok olacak

Yıl­lar­dır fab­ri­ka­nın yı­kıl­ma­ma­sı için hu­ku­ki mü­ca­de­le ve­ren CHP'­li es­ki Mec­lis Üye­si Ha­lit Kı­lıç, “Pa­şa­bah­çe bir mar­ka­ya adı­nı ver­miş cam iş­çi­li­ği­nin en önem­li mer­kez­le­rin­den­di. Bu­ra­da hâ­lâ cam atöl­ye­le­ri iş­le­vi­ni sür­dür­me­ye ça­lı­şır­ken fab­ri­ka­yı ta­ma­men yı­kı­yor­lar.

En azın­dan bir bö­lü­mü cam iş­çi­li­ği­ni ya­şat­mak, bir en­düs­tri­yel ta­ri­hi yok et­me­mek adı­na ko­ru­na­bi­lir­di. Dün­ya­da böy­le fab­ri­ka bi­na­la­rı mü­ze ola­rak ko­ru­nu­yor, kül­tür mer­ke­zi­ne dö­nüş­tü­rü­lü­yo­r” de­di. Bey­ko­z'­da­ki cum­hu­ri­yet dö­ne­mi mi­ra­sı olan fab­ri­ka­nın ve cam iş­çi­li­ği­ni ta­ma­men yok edi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Kı­lıç, “Çu­buk­lu'dan Bey­ko­z'­un mer­ke­zi­ne ka­dar tüm kı­yı şe­ri­di­ni otel­ler­le dol­du­ra­cak­lar. Bu du­rum hem Kı­yı Ka­nu­nu'na hem de Bo­ğa­zi­çi Ya­sa­sı'na ay­kı­rı­” di­ye ko­nuş­tu.

http://www.yapi.com.tr/haberler/pasabahcenin-sembolu-yikilip-otel-yapilacak_144838.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!