Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

İstanbul Defterdarlığı Beyazıt Eğitim Ve Konaklama Tesis Binasındaki 2 Adet Asansörün Yenilenmesi

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

İHALE TARİHİ: 30 Ekim 2017 10:30
İHALE MAKAMI: İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
İŞİN YAPILACAĞI YER : İstanbul/ Fatih
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası : 2017/527271

1-İdarenin

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: 11 34416 Cağaloğlu Fatih/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 0 212 402 40 66 - 0 212 522 47 13
c) Elektronik Posta Adresi : milliemlak@ist-def.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul Defterdarlığı Beyazıt Eğitim ve Konaklama Tesis Binasındaki 2 adet asansörün yenilenmesi yapım işi ihalesi 25 adet iş kaleminden oluşmaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İlimiz, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, Tiyatro Caddesi, No:12 Beyazıt adresinde bulunan İstanbul Defterdarlığı Beyazıt Eğitim ve Konaklama Tesis Binası
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Alemdar Mahallesi Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No:11 Cağaloğlu Fatih/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 30.10.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; Bu Asansör yapım işi ihalesine teklif verecek firma, asansör işleri ile ilgili güncel tarihli aşağıdaki sertifikaları edinmiş olmalı ve teklifle beraber bu belgeleri vermek zorundadır. - Tam Kalite Güvence Belgesi CE - 2014/33/AB Modül H1 (Ek-XI) - TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi - TSE EN 13015 + A1 Sertifikası - TURKAK tarafından onaylanmış kuruluşlardan alınan TSE EN ISO 9001 - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi sicil belgesi - Elektrik Ve Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmiş asansör firması büro tescil belgesi - Asansör Firması adına Elektrik ve Makine Mühendisleri Odası tarafından onaylanmış Yetkili Mühendislere ait Mühendislik ve Müşavirlik Belgesi - Makine Mühendisleri odasından asansör mühendis yetki belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekindeki iş grupları listesinde yer alan (C) III. Grup Asansör Elektro-Mekanik İşlerinde "1. Asansör İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Makine Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı- İnşaat Onarım ve Destek Hizmetleri Servisi Alemdar Mahallesi Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No:11 Cağaloğlu Fatih/İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı- İnşaat Onarım ve Destek Hizmetleri Servisi Alemdar Mahallesi Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No:11 Cağaloğlu Fatih/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-defterdarligi-beyazit-egitim-ve-konaklama-tesis-binasindaki-2-adet-asansorun-yenilenmesi-_41026.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!