Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Diyarbakır Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Yarışma alanı, kuzeyde Silvan Yolu, güneyde Ongözlü Köprü, batı yakasında askeri alan, kentin doğu surları ve Hevsel Bahçeleri; doğu yakasında ise Üniversite Kampus Alanı ile sınırlı.

yapi.com.tr

Yarışma Duyuruları

Diyarbakır Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Diyarbakır Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması
SON BAŞVURU TARİHİ 4 Şubat 2007
TESLİM TARİHİ 5 Mart 2007
+ Ajandama Ekle

b>Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Vadisi'nin jeomorfolojik, topoğrafik yapısı, su kaynakları ve hidrojeolojik özellikleri, bitki örtüsü (flora), sualtı ve su üstü canlıları (fauna) bugünkü kullanım biçimi, kentle olan ilişkisi, altyapı geliştirme potansiyeli gibi açılardan bir bütün olarak kavrayacak bir proje çerçevesinde değerlendirmek amacıyla serbest, ulusal ve tek kademeli bir yarışma açtı.

Yarışma alanı, kuzeyde Silvan Yolu, güneyde Ongözlü Köprü, batı yakasında askeri alan, kentin doğu surları ve Hevsel Bahçeleri; doğu yakasında ise Üniversite Kampus Alanı ile sınırlı. Üniversite ile kent merkezini birbirine bağlayan Üniversite Köprüsü’nün kuzey ve güneyindeki alanlar ile tarihi sit alanı içerisinde yer alan Fiskaya bölgesi yarışma alanında stratejik önem arz ediyor. Önerilerin, Fiskaya bölgesinde eski dönemlerde şelale olduğu dikkate alınıp, mevcut durum analiz edilerek geliştirilmesi isteniyor. Yarışma alanı 676 ha büyüklüğünde.

Yarışmanın amacı ve kapsamı
Yarışma, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi’nin danışmanlığında, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde, Dicle Vadisi’nin bir bütünlük içinde, kamu yararı esas alınarak, kent ve çevresinde yaşayanların dinlence gereksinmelerini karşılaması, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi, çok sayıdaki seçenek arasından koruma-kullanım dengesini güden en işlevsel, en yenilikçi ve en ekonomik çözümlerin bulunması, vadinin kent yaşamına kazandırılması ve güzel sanatların teşvik edilmesi amacını taşıyor.

Dicle Vadisi’nin kente kazandırılmasında çalışmalarındaki en önemli kriterler:
1.Dicle Vadisi Projesinde “BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM” anlayışı temel karar olarak benimsenmelidir.
2. Dicle Vadisinin proje alanının değerlendirilmesinde ‘DOĞAL SİT’ statüsü de dahil olmak üzere tüm koruma araçları irdelenerek, ‘KORUMA-KULLANIM’ anlayışına dayalı olarak doğal ve kültürel özelliklerin korunmasına öncelik tanınmalıdır.
3. Dicle Vadisi’sindeki bu güne kadar yaşanmış olumsuz kullanımlardan kaynaklı(aşırı kum ve çakıl alımı,kıyıların tahribi,kontrolsüz tarım,ağaç ve saz kesimi,çevredeki sanayi tesislerinin kirletici etkisi,yöreye yabancı bitki dikimi,çöp ve moloz dökümü, doğal değerler dikkate alınmadan yapılan yapılaşma vb. gibi) aşırı tahribata yönelik “ONARIM” çalışmaları.

Danışman Jüri Üyeleri

1- Av. Osman BAYDEMİR (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı)
2- Fahrettin ÇAĞDAŞ (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Jeoloji Müh.)
3- Dr. Ayşegül ORUÇKAPTAN (TMMOB Peyzaj Mim. Odası Başkanı, Peyzaj Mimarı)
4- Prof. Dr. Zülküf GÜNELİ (Dicle Üniversitesi, Mimar )
5- Mahmut DÜNDAR (DSİ X. Bölge Müdür Yrd., İnşaat Müh.)
6- İ.Semih OKTAY (Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri, Makine Müh.)
7- Naim KÖSE (Şehir Plancısı)

Asli Jüri Üyeleri
1- Dr. Oktan Nalbantoğlu (Bilkent Üniversitesi, Peyzaj Mimarı) Jüri Başkanı
2- Doç. Dr.Şükran Şahin (Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarı)
3- Doç. Dr. Mehmet Emin Barış (Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarı)
4- Prof. Dr. Tülay Kılınçaslan (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar)
5- Kemal Nalbant (Mimar)
6- Ömer H. Kıral (Şehir Plancısı)
7- M. Remzi Sönmez (Şehir Plancısı)

Yedek Jüri Üyeleri:
1- Hülya Dinç Atılgan (Peyzaj Mimarı)
2- Yrd. Doç. Dr. Feride Önal (Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar)
3- Yrd. Doç. Dr. Nuray Bayraktar (Gazi Üniversitesi, Mimar)
4- A.Nejat Sert (Y. Şehir Plancısı)

Raportörler:
1- Selvi ÇOLAK (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehir Plancısı)
2- Mustafa KUTLU (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mimar)

Yarışmaya katılım koşulları

1. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
2. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
3. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları olmamak,
4. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
5. Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
6. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
7. Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
8. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
9. Yarışmaya katılacak ekip içinde; peyzaj mimarı, mimar ve şehir plancısı bulundurmak ,
10. Yer görme belgesi almak zorundadırlar.


Yarışmacılara verilecek bilgi ve belgeler

1. Dicle Vadisi ve Çevresi Nazım İmar Planı ve Plan Raporu ölçek;1/5000 sayısal
2. Diyarbakır Kent Bütünü 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı
3. Yarışma alanının sınırlarını gösterir pafta (sayısal ve pafta)
4. Zemin raporu (regülatörler ve su kotları bilgileri)
5. Yarışma alanının halihazır haritaları (1/5000 ve 1/1000 ölçekli sayısal)
6. Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan Notları
7. Diyarbakır il bütününe ait Dicle Vadisi ve diğer havzaları gösterir harita
8. Flora ve fauna bilgileri
9. Mülkiyet durumlarını gösteren kadastral harita (sayısal)
10. Tescilli eserlerin listesi ve yerlerini gösterir harita
11. İçkale restorasyon röleveleri
12. Üniversite vaziyet planı
13. Alana ait toprak yapısını ve sınırlarını gösterir harita
14. Alana ait arazi kullanım paftası 1/5000
15. Jeolojik etüt (sayısal)
16. Alana ait fotoğraflar
17. Alana ait uydu fotoğrafı(sayısal)
18. Eşik sentezi (sayısal)
19. DSİ X.Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan regülatörler çalışması ve raporu

Yarışmacılardan istenilecekler

1. 1/25000 Ölçekli Mekansal Stratejik Şema (Genel Yaklaşım)
2. 1/5000 Ölçekli Kavramsal Proje (konsept)
3. 1/1000 Ölçekli Proje
4. 1/500 Ölçekli Uygulama Projesi
5. Açıklama Raporu
6. Su ve Altyapı Mühendisliği Raporu

Yer görme belgesi

Yer görme belgesinin yarışmaya katılan ekipten en az 1 kişi tarafından alınması zorunludur.
Yer görme belgesini alan kişinin yarışma ekibinde bulunması şarttır.
Yer görme belgesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığında görevli yarışma raportörlerinden alınacaktır.
Yer görme belgesi alan yarışmacıların gidiş dönüş seyahat giderleri 100YTL olarak belirlenmiştir. Bu bedel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Yarışma takvimi

1. Başvurma: Yarışmaya katılmak isteyenler, ad ve açık adreslerini belirterek ‘Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’ DİYARBAKIR adresine başvurarak 100 YTL karşılığında yarışma şartname ve eklerini alacaklardır. Şartname bedelleri T.C. Vakıflar Bankası Merkez Şubesindeki 2015059 nolu kurum hesabına yatırılarak, alınacak dekont kuruma ibraz edilecektir.
Şartnameler ayrıca Peyzaj Mimarları, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odalarının Genel Merkezlerinden temin edilebilecektir.
Başvurular 04/02/2007 tarihinde saat 17.00 de sona erecektir.

2. Soru Sorma: Yarışma ve yarışma şartnamesi ile ilgili konularda soru sormak isteyen yarışmacılar bu başvurularını yazılı olarak 08/01/2007 tarihinde saat 17.00’ ye kadar ‘Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’ Dicle Vadisi Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması adresine yapmalıdırlar. Yanıtlar, soru sormuş veya sormamış şartname alan tüm yarışmacı adaylarına 15 gün içinde iletilmiş olacaktır.

3. Proje Teslimi ve Ambalaj Esasları: Yarışma 05/03/2007 tarihinde saat 17.00’de sona erecek bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır. Ambalajların üzerine beş rakamlı rumuz ve Dicle Vadisi Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması başlığı yazılacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

4. Jürinin Değerlendirme Çalışması: Jüri 15/03/2007 tarihinde saat 10.00’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığında toplanacak ve yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır.

5. Projelerin Sergilenmesi: Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesine ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını kabullenmiş sayılır. Yarışma sonucunun duyurulmasından sonra, projeler bir hafta süreyle sergilenecektir. Sergilerin açılış ve kapanış tarihleri ve yerleri ayrıca duyurulacaktır.

6. Kolokyum: Projelerin Diyarbakır’da sergilenmesi sırasında kolokyum düzenlenecektir. Kolokyumun tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.Ödüller
Ödül miktarlarının emsal yarışmaların altında olmaması gereklidir. Toplam ödüller, yaklaşık 310.000 YTL tutmaktadır. Buna göre;

1. ödül 100.000 YTL,
2. ödül 60.000 YTL,
3.ödül 30.000 YTL,
5 adet mansiyon (her biri) 20.000 YTL’dir. Ayrıca satın alma ödülleri için jüri emrine 20.000 YTL ayrılmıştır.

İletişim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 21100 Elazığ Caddesi - Yenişehir
T: (0412) 229 48 80 (18 hat)
F: (0412) 224 41 73
W: www.diyarbakir-bld.gov.tr

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/diyarbakir-dicle-vadisi-peyzaj-planlama-kentsel-tasarim-ve-mimari-proje-yarismasi_50234.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!