Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen

Akciğerlere İkinci Dava

İzmir Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, İzmir'in elde kalan son yeşil alanlarından İnciraltı üzerine hazırladığı 1/25 bin ölçekli Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı Revizyonu, bölgenin yüzde 76'sını yapılaşmaya açacağı gerekçesiyle tepki çekti. Mimarlar Odası İzmir Şubesi, anılan planlamanın iptali istemiyle Danıştay'da yeni bir yargı süreci

Cumhuriyet EGE
1 Akciğerlere İkinci Dava

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın, İz­mir’in el­de ka­lan son ye­şil alan­la­rın­dan İn­ci­ral­tı üze­ri­ne ha­zır­la­dı­ğı 1/25 bin öl­çek­li Tu­rizm Mer­ke­zi Çev­re Dü­ze­ni Pla­nı Re­viz­yo­nu, böl­ge­nin yüz­de 76’sı­nı ya­pı­laş­ma­ya aça­ca­ğı ge­rek­çe­siy­le tep­ki çek­ti. Mi­mar­lar Oda­sı İz­mir Şu­be­si, anı­lan plan­la­ma­nın ip­ta­li is­te­miy­le Da­nış­tay’da ye­ni bir yar­gı sü­re­ci baş­lat­tı. Ha­len Da­nış­tay 6. Da­ire­si’nde, İn­ci­ral­tı için ha­zır­la­nan ilk tu­rizm mer­ke­zi çev­re pla­nı­nın ip­ta­li is­te­miy­le açı­lan da­va­nın sür­dü­ğü vur­gu­la­na­rak, “İlk da­va da gö­ze­ti­le­rek, açık bi­çim­de hu­ku­ka ay­kı­rı olan plan­la­ma­nın ip­ta­li­ni is­ti­yo­ru­z” de­nil­di.

Rezidanslar...

Mi­mar­lar, ön­gö­rü­len dü­zen­le­me­nin ger­çek­leş­me­si du­ru­mun­da, ta­ma­mı do­ğal SİT böl­ge­si olan İn­ci­ral­tı’nın 385 hek­tar­lık ala­nı­nın, “tu­rizm te­si­si, re­zi­dans, iş mer­ke­zi­” adı al­tın­da ya­pı­laş­ma­ya açı­la­ca­ğı­nı be­lir­ti­yor. İp­ta­li is­te­nen pla­na gö­re böl­ge­de, tu­rizm te­sis­le­ri için 231.6, ti­ca­ret mer­kez­le­ri için 34.2, kür mer­kez­le­ri için 22.5, gü­nü­bir­lik te­sis­ler için 4.2, kent­sel böl­ge­sel spor alan­la­rı için 27.4, do­ğa par­kı için 92.6, böl­ge par­kı için de 13.9 hek­tar alan ay­rıl­ma­sı öngö­rü­lü­yor. Ye­şil alan­lar 54.40 hek­tar, as­ke­ri alan 13.43 hek­tar, yol­lar da 100 hek­tar olarak hesaplanıyor.

Pla­nı yar­gı­ya ta­şı­yan Mi­mar­lar Oda­sı İz­mir Şu­be­si, ya­pı­laş­ma teh­li­ke­si­ne dik­kat çek­ti­ği da­va di­lek­çe­sin­de şu gö­rüş­le­re yer ver­di:

“Tu­rizm te­si­si, re­zi­dans, kür mer­ke­zi, ti­ca­ri kul­la­nım me­kan­la­rı, gü­nü­bir­lik te­sis ve spor alan­la­rı için ya­pı yo­ğun­lu­ğu olu­şa­cak­tır. 3 mil­yon 335 bin met­re­ka­re­lik tu­rizm te­si­si ya­pı­la­cak. Ni­te­lik­li bir tu­rizm te­si­si 40 bin met­re­ka­re içer­se, bu pla­na gö­re yak­la­şık 100 adet tu­rizm te­si­si ya­pı­mı ön­gö­rü­lü­yor. 948 bin 960 met­re­ka­re re­zi­dans ya­pı­mı plan­la­nı­yor. Her bir re­zi­dans 100 met­re­ka­re ola­rak plan­lan­sa 3 bin 163 ko­nut olu­yor. Her bir ko­nut­ta 4 ki­şi­nin ya­şa­dı­ğı ön gö­rül­se, 12 bin 652 ki­şi­lik bir yo­ğun­luk olu­şu­yor.”

Dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de, 690 hek­tar alan­da ve ken­tin için­de bu oran­da tu­rizm te­si­si­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­me­ye­ce­ği­ni vur­gu­la­yan mi­mar­lar, “Bu pla­nın ger­çek­leş­me­si ha­lin­de, İn­ci­ral­tı bü­tün özel­li­ği­ni yi­ti­re­cek­ti­r” de­di.

Bütüncül değil

Anı­lan dü­zen­le­me­nin, İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 1/25 bin öl­çek­li İz­mir Kent­sel Böl­ge Na­zım İmar Pla­nı’yla iliş­ki­si ku­ru­la­ma­dı­ğı da be­lir­ti­le­rek, şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di:

“P­la­nın adı çev­re dü­ze­ni pla­nı ol­mak­la bir­lik­te tu­rizm mer­ke­zi­nin bü­tü­nü­nü kap­sa­ma­dan ya­pıl­mış bir plan­dır. Bu ni­te­li­ğiy­le çev­re dü­ze­ni pla­nı kav­ra­mı­na uy­gun de­ğil­dir. Çev­re dü­ze­ni plan­la­rı­nın bü­tün­cül ol­mama­sı, ka­rar­la­rı­nın ken­tin di­ğer sek­tör­le­ri­ne et­ki­si, ula­şım gi­bi di­ğer kent­sel tek­nik ve sos­yal alt­ya­pı­ya da­ir de­ğer­len­dir­me­ler­den ve öne­ri­ler­den yok­sun ol­ma­sı ne­den­le­riy­le, plan­la­ma il­ke­le­ri­ne uy­gun de­ğil­dir.”

http://www.yapi.com.tr/haberler/akcigerlere-ikinci-dava_76585.html

Read Comment Section
1 Yorum Yorum Yaz
  • inciraltının ne özelliği varmış onu bir bilelim. akciğer istiyenler ,parasını önce bir ödesin. bedava ciğer yok.... YANITLA
1 yorumdan 1 tanesi gösteriliyor. 
Yorumunuzu ekleyin
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!