Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

Basın Ekspres Yolu ve Tartışmalar

İnceleme konusu olarak belirlenen Basın Ekspres Yolu ve yakın çevresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir ve Bakırköy İlçe belediyeleri tarafından çevrelenmiş olup, Atatürk Havalimanı ile İkitelli Sanayi Bölgesi arasında uzanan alanı kapsamaktadır.

Basın Ekspres Yolu ve Tartışmalar

Metropoliten bölgenin doğu batı yönündeki en önemli gelişme omurgasını oluşturan TEM otoyolu bağlantısı alanın kuzeyinde, D100 karayolu ise güneyinde yer almaktadır. Yaklaşık olarak 300-350 ha büyüklüğünde bir alandan söz edilmesi mümkündür. Basın Ekspres Yolu bilinen ve TEM ile D100 karayolunun ana bağlantı yolu, üzerinde barındırdığı basın ve medya kuruluşları nedeniyle medya aksı olarak gelişme karakteri göstermektedir. Basın ve medya kuruluşları, Atatürk Havalimanı, fuar ve sergileme alanları, gümrük, serbest bölge ve bölgenin ticaret ve sanayi altyapısı sayesinde son dönemde büyük bir gelişme göstermiştir.

Basın Ekspres Yolunun bulunduğu alan, kuzey-güney doğrultusunda eğimin güney yönünde azaldığı, doğu-batı doğrultusunda ise tepe ve yamaçların bulunduğu bir vadi şeklinde topografyaya sahiptir. Bu vadinin içinden geçen ise Ayamama Deresi olarak isimlendirilen önemli bir dere geçmektedir.  Alanın yakın çevresinde; İstanbul Atatürk Havalimanı, serbest bölge, üniversite alanları, mahkeme, Kuyumcukent, fuar, iş merkezleri, sanayi üretim alanları, konaklama tesisleri, açık ve kapalı lojistik depolama tesisleri, ticaret merkezleri ve konut alanları yer almaktadır. Bölgede kent-içi ulaşımda, önemli bir karayolu bağlantısı ve LRT–Hafif Raylı Sistem bağlantısı bulunurken, uluslararası bağlantılar için Atatürk Havalimanı’nı kullanmaktadır. Hafif raylı sistem Yenikapı-Havalimanı arasında sefer yapmakta olup, Marmaray ile de entegre edilmiştir.

İnceleme alanının kuzey kesimi karayolu ağırlıklı kavşaklardan oluşurken, güneyde yer alan Yenibosna Kavşağı’nın yörenin önemli bir aktarma merkezi olmasından dolayı (Metrobüs, Hafif Metro, Otobüs, Minibüs, Taksi vb) günün belirli saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Farklı ulaşım türlerinin bağlantı noktası olması ile aktarma merkezi, kavşak ve bağlantı yolları düzenlemelerinin yetersizliği Yenibosna’daki trafik yoğunluğunun temel nedenleri arasında saymak mümkündür.

İçinde bulunduğumuz şu son dönemde İstanbul metropoliten alanı ve özelde de Basın Ekspres Yolu ve yakın çevresinde kentsel gelişmeyi etkileyecek dinamikler şu şekilde özetlenebilir;

1.Yeni Bir Yönetim Modeli

Ülkenin birincil kenti konumundaki İstanbul için yeni bir yönetim modeli oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla Yerel Yönetimler Yasası’nın hazırlıkları devam etmektedir. Ancak 6645 sayılı kanun ile değişik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı kanun ile değişik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu, 5747 sayılı Büyükşehir Belediye sınırları ile ilgili yeni bir çok yasal düzenlemeler yapılmış bu düzenlemeler ile sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları İstanbul İl sınırlarına kadar genişletilmiştir. Bu süreç içinde Başakşehir gibi yeni ilçeler kurulmuş ve idari sınırlarda yetki, görev ve sorumluluk yönleriyle değişiklikler oluşmuştur. İstanbul İl sınırları içinde yeni oluşturulan ve kaldırılan ilçe ve belediye sınırlarının kentsel gelişme dinamikleri ile çok yakın ilişkileri bulunacaktır.

2.Deprem ve Sel başta olmak üzere Afet Riski

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden sonra İstanbul’daki deprem riski önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiştir.  Yapılan yüksek yapılar da dahil olmak üzere, yeni ve mevcut konut stoku üzerinde deprem odaklı kentsel projeler hazırlıkları gündeme gelecektir.  Ayrıca bölgede yaşanan 09 Eylül 2009 tarihinde Ayamama Deresi’nin taşması ve oluşan sel nedeniyle yaşanan can ve mal kayıpları risk sakınım planları ve afet önleme projelerinin uygulanmasını acil hale getirmektedir.

3.Göç

1950’lerden beri süren göç olgusu Basın Ekspres Yolu ve yakın çevresinde yer alan ilçeleri çok etkilemektedir.  İstanbul’a değişik kentlerden gelen göç yanı sıra İstanbul içinde de yer değiştiren önemli bir nüfus büyüklüğü bulunmaktadır. Bu anlamıyla daha iyi yaşam koşulları ve kentsel kaliteyi arayan belli bir nüfus önümüzdeki dönemde Basın Ekspres yolu ve yakın çevresinde geliştirilen projelerde yaşamayı tercih edecektir.

4.Kentsel Büyüme

Metropolde yaşanan büyüme, üretim merkezlerinin desantralizasyonu da beraberinde getirmiştir. Sanayi ve hizmet sektöründe yaşanan bu mekânsal yayılma bölgedeki ulaşım ve iletişim altyapısının güçlü olması ile açıklanabilir. D100 karayolu ve TEM otoyolu ile İstanbul - Edirne ve giderek Avrupa hattı güçlenmiştir. Çorlu ve Lüleburgaz’a kayan sanayi yatırımları, Ambarlı ve Silivri’deki liman yatırımları, Fuar ve Kongre Merkezleri İstanbul’un geleneksel merkezi hem de metropolün hinterlandında bulunan bu yeni merkezleri ile güçlü bağlar oluşturmasına olanak vermiştir. Dolayısıyla Basın Ekspres bölgesi hem yüksek gelir grubu hem de orta gelir grubunun yaşayacağı bir alan olarak önümüzdeki dönemde çok hızlı gelişecek bir alan haline gelecektir. Bu kapsamda bu büyümenin bir yağ lekesi olarak kontrolsüz olmasından ziyade AKILLI BÜYÜME ilkelerine göre çok iyi organize edilmesi gerektiği açıktır. Bu gelişmelere ek olarak sanayiden hizmet ve konut alanlarına olan dönüşümün konut boyutu kadar, sanayi yönüyle de ele alınması gerekir. Sanayiden bağımsız bir kentsel gelişme düşünülmemelidir. Özellikle Basın Ekspres Yol üzerinde ve yakın çevresinde yer alan sanayi alanlarının dönüşümü için belirli bir programlama/etaplama yapılması esastır.

5.Kentsel Kalite

Kentin merkezi çalışma ve konut alanlarında yaşanan, trafik, gürültü, çevre kirliliği, estetik, güvenlik, altyapı gibi konular, belli bir kaliteli yaşam çevresini özleyen grupları yeni arayışlara itmiştir. Yenilikçi mekânlar konusunda yaratıcı olan ve oluşan bu pazara hitap edebilen yatırım kararları ise bu arayışlara yanıt vermeye çalışmaktadır. Komşuluk ilişkilerinin zayıfladığı, örgütlenmenin gelişmiş toplumların düzeyine ulaşamadığı bir düzende, bu yeni mekânlar önemli birer sosyo-ekonomik mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bugün gelinen noktada modern kentin gelişmesi ve kurgulanmasında doğal yapının korunması ve kentsel gelişmenin sosyal, teknik altyapı imkânları ile donatılması en temel şehircilik ilkelerinden birisidir. Altyapı imkânları geliştirilmeden ve mevcutta bu imkânlar tesis edilmeden sürdürülebilir bir kentsel gelişmeden söz edilemeyeceği ise açıktır. Bu nedenle özellikle bölgede yer alan Ayamama Deresi’nin bölgedeki sel ve taşkın riskini önleyecek bir takım düzenlemeler çerçevesinde ıslah edilmesi, kentsel gelişmenin ekolojik gelişmeyi sağlayacak şekilde kurgulanması yerinde olacaktır.

Yaratılan istihdam ve katma değer sayesinde ekonomik gelişme yanı sıra, farklı toplumsal grupların kullanabileceği kamusal alanların oluşturulması, çeşitlenen toplumsal gereksinimlerinin karşılanması yönüyle toplumsal gelişme, bölgedeki doğal varlığın korunması, yörenin taşıma kapasitesine saygı gösterilmesi yönüyle de ekolojik gelişme kriterlerinin temel planlama yaklaşımı olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak Basın Ekspres Yolu ve yakın çevresinde yapılacak düzenlemelerde; yaşam kalitesinin arttırılması, sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanabilmesi için, ekonomik, toplumsal ve ekolojik kriterlerin bir arada, dengeli bir şekilde, göz önünde tutulması gerekmektedir.
 
Kaynak Listesi

Aru, K.A. (1993), Kentsel Analiz Teknikleri, MSU, FBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Ders Notları, İstanbul
Aru, K.A. (1998) Türk Kenti, Türk Kent Dokularının İncelenmesine ve Bugünkü Koşullar İçinde Değerlendirilmesine İlişkin Yöntem Araştırması, YEM Yayınları, İstanbul
BAYINDIRLIK ve İSKÂN BAKANLIĞI (2006), Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Planlama Ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı Sunuşu, Ankara
Benevolo, L. (2006), Avrupa Tarihinde Kentler, Literatür Yayıncılık, İstanbul
Berg, L., Braun, E., Meer, J. (1996), Organising and Implementing Major Metropolitan Projects, European Regional Science Association, 36th European Congress, ETH Zürih,
Brenner, N., Theodore, N. (2002) Spaces of Neoliberalism. Blackwell, Oxford.
BUNKER, Raymond, SEARLE, Glen (2009) Theory and Practice in Metropolitan Strategy: Situating Recent Australian Planning,
Castells M, Barja J. (1997), Local and Global, The Management of Cities in The Information Age, United Hations Centre for Human Settlements (Habitat),  Earthscan Pub. London,
Cezar,M. (1993), Türk Şehirleri ve Gelişimi, MSU, FBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Ders Notları, İstanbul
Commission of the European Communities (1999) Sustainable Urban Development in the European Union: A Framework for Action.
Commission of the European Communities, COM (2000) URBAN II: 1100, 28/04/2000.
Commission of the European Communities, COM (2002) The Programming of the Structural Funds 2000-2006: An Initial Assessment of the Urban Initiative : 308 Final, 14/06/2002.
Commission of the European Communities, COM (2004) Towards a Thematic Strategy on the Urban Environment: 60 Final,11/02/2004.
Commission of the European Communities, COM (2005) Draft Declaration on Guiding Principles for Sustainable Development: 218 Final, 25/05/2005.
Commission of the European Communities, SEC (2005) Sustainable Development Indicators to Monitor the Implementation of the EU Sustainable Development Strategy: 161 Final, 09/02/2005.
Council of Europe (1993),Structure And Operation Of Local And Regional Democracy; Netherland, Strasbourg                                                                         
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Taşkın Gerçeği,
Çubuk, M. (1973) Beşeri Yerleşmelerde Mekân Organizasyonu ve Ülkesel Kalkınmayı Bir Mekân Organizasyonu İçinde Yaratmak. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, İstanbul.
Çubuk, M. (2009), Türkiye’de Netleşemeyen ve Uzlaşılmayan Bir Kavram: Kentsel Tasarım ve 4.Uluslararası Kentsel Tasarım Kongresi Üzerine, MSGSÜ, İstanbul
Çubuk, Mehmet (1993) Istanbul, A Metropolization Process, Urbanistica, Dicembre, N.6, Universita di Rome.
Dincer, I. & Enlil, Z. & Evren, Y.,( 2009)  An Overview of Istanbul’s Conservation Sites, MEGARON Vol. 4(1) p. 5-15, Istanbul,
Dougherty, L.D. (2006), Embodying The City: Identity And Use In Urban Public Space, Thesis for the degree of Master of Landscape Architecture, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA.
DPT (2006) IX. Kalkınma Planı 2007–2013: Gemi İnşa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu.
Eraydın, A. (1992) Post-Fordizm ve Değişen Mekânsal Öncelikler. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara.
Erbaş, A.E.,(2014), Central Business District Planning and the Sustainable Urban Development Process in Istanbul, Sustainable City VIII (DOI:10.2495/SC130061), 69-80 pp., Southampton, UK, WIT PRESS
Erbaş, A. E. (1995), Planlamaya Ekolojik Yaklaşım; Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde İstanbul Örneği İrdelemesi, MSU. FBE. Kentsel Planlama Programında Kabul Edilmiş Yüksek Lisans Tezi. İstanbul
Erbaş, A. E., Erbil,  T. (2010), "New Challenges in the Transition of Industrial Areas within the Vision of Istanbul Metropolitan Plan for 2023", 485-494 pp., Real Corp 2010 konferansı, Viyana,
Erbaş, A. E., Erbil,  T. (2011), "Rethinking the Urban Transformation Projects Again: the Distribution of Public Burden and Benefits. The Case of Kartal District, Istanbul", 843-852 pp., Real Corp 2011 konferansı, Essen
Erbaş, A. E., Erbil,  T. (2013), "Neoliberal Challenges and Practices of Urban Regeneration Projects in Istanbul", 843-852 pp., Real Corp 2013 konferansı, Roma
 Erbaş, A.E., C. Doğan, Ö. Küçükerman (Danışman), (2013) Zaman ve Mekan İçinde Kent Mobilyası Tasarımı (Tarihi Süreç İçinde Kamusal Mekanın Planlanması ve Tasarımında Değişim Süreçleri),38-66 pp.,İstanbul, Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Ercan, M. A., Challenges and Conflicts in Achieving Sustainable Communities In Historic Neighbourhoods Of Istanbul, Habitat International Vol. 35 p.295-306, 2011
Erden, D., Kentsel Yenileşmede Bir Araç  Olarak Dönüşüm Projeleri, Doktora Tezi, MSGSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Ergun, N. Gentrification in Istanbul, Cities, Vol. 21, No. 5, p. 391–405, UK, 2004
Ersoy, M. (2009) Kent Planlamada Arazi Kullanım Standartları, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara
European Union (2003) European Union Regional Policy, Partnership with the Cities, The Urban Community Initiative. Brochure..
GENC, F., Türkiye’de Kentsel Dönüsüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü, Yönetim ve Ekonomi, Vol.15/1 Celal Bayar Üniversitesi  IIBF, Manisa, 2008
Gencel & Velibeyoglu (2006), Public Spaces in the Information Age, 42nd ISoCaRP Congress
Gibson M., & Kocabas A., London: Sustainable Regeneration – Challenge And Response, Urban Design and Local Specifities in The Process of Globalization, International Urban Design Meeting, MSU, Istanbul, 2001
Giddens A.(1999), Küreselleşmenin İkilemleri, SDD, Sayı 12, S.56, İstanbul
Giddens, A. (1994) Sosyoloji: Eleştirel Bir Yaklaşım. Translation by M.R. Esengün and İ. Öğretir. Birey Yayıncılık, İstanbul.
Giddens, A. (1999) Küreselleşmenin İkilemleri. Sosyal Demokrat Değişim Dergisi 56: 11-20.
Godinez, M.A.J. (1999), Küreselleşme Yeni Bir Olgu mu? SDD, Sayı 12, S.59, İstanbul
Grant J.(2002), Mixed Use in Theory and Practice: Canadian Experience with Implementing a Planning Principle, Journal of the American Planning Association,  Vol.68, No.1, pp.71-84, Chicago,
Gunton, T. (2003), Megaprojects and Regional Development: Pathologies in Project Planning, Regional Studies, Vol.37.5, pp.505-519, London
Güvenç, B. (1999)  İnsan ve Kültür. Remzi Kitabevi, İstanbul.
GÜVENÇ, Murat (19939 Metropol Değil Azman Sanayi Kenti, Istanbul, vol.5, pp.75-81.
Hall, P. (2009) Looking Backward Looking Forward: The City Region of the Mid-21st Century. Regional Studies 43 (6): 803-817.
Harvey D. (2005), “The Political Economy of Public Space” in Low, S. and Smith, N. (eds), The Politics of Public Space, Routledge, 17-34.New York,
Healey, P. (1997) Making Strategic Spatial Plans. Routledge, London
Healey, P. (2004), The Treatment of Space and Place in the New Strategic Spatial Planning in Europe, International Journal of Urban and Regional Research, Vol.28.1, pp.45-67.
Healey, P. (2009) City Regions and Place Development.  Regional Studies, 43(6): 831-843.
Hofrichter, H. (1995), Stadtbaugeschichte von der Antike bis zur Neuzeit, Vieweg Yayınları, Braunschweig/Wiesbaden, Almanya  
Howe, Joe & White, Iain (2004), Like a Fish Out of Water: The Relationship between Planning and Flood Risk Management in the UK, Planning, Practice & Research, Vol. 19, No. 4, pp. 415 –425, November
Hutter, G.. (2007) Strategic Planning for Long-Term Flood Risk Management: Some Suggestions for Learning How to Make Strategy at Regional and Local Level, International Planning Studies Vol. 12, No. 3, 273–289, August  
ISOCARP Review (2005) Making Spaces for the Creative Economy. Bilbao.
ISOCARP Review (2009) Low Carbon Cities. Porto.
ISOCARP Rewiew (2007) Urban Trialogues Co-Productive Ways to Relate Visioning and Strategic Urban Projects. Antwerp.
IULA EMME,Toplu Konut idaresi (1993),Karşılaştırmalı Yerel  Yönetim Yapıları Araştırması,istanbul
Kadıoğlu Mikdat. (2008) Sel, Heyelan ve Çığ için Risk Yönetimi, Afet Zararlarını Azaltmanın İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi Yayınları No: 2, Ankara , 2008
Kadıoğlu, Mikdat. (2008) Sel Risk Yönetimi, DSİ XI. Bölge Taşkın Konferansı, 19 – 20 Haziran, Edirne
Karaman, A. (2001), The Role of Urban Design in Creating Local Identity in the Globalization Process, International Urban Design Meeting, MSGSÜ, İstanbul.
Kayden J.S. (2000), Privately Owned Public Space: The New York City Experience, John Wiley & Sons, New York
Kocabas, A., Kentsel Dönüşüm (Yenileş(tir)me): İngiltere Deneyimi ve Türkiye’deki Beklentiler, Literatür Yayınları. Istaqnbul, 2006
Kokturk, E., Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Almanya Deneyimi, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara, 2007.
Konuk, G. (1998), Kentsel Tasarımda Yeni Bir Söylem: Planlama Süreci İçinde Kentsel Tasarım ve Kentsel Tasarım Kontrolleri, MSGSÜ, İstanbul
Korkanç, Selma Y., Korkanç, Mustafa. (2006) Sel Ve Taşkınların İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi Yıl: 2006 Cilt:8 Sayı:9
Küçükerman, Ö. (1986), Şehir Mobilyaları Otoriteyi Sağlar, Çağdaş Şehir Dergisi, Sf.23-26,İstanbul
Küresel Komşuluk, (1996), BM Küresel Yönetim Komisyonu Raporu, Türkiye Çevre Vakfı, Ankara
Lehnerer, A. (2009), Grand Urban Rules, 010 Publishers, Rotterdam
Lia, Y.P., Huang, G.H., Zhang, N., Mo, D.W. and Nie, S.L. (2008) ISIP: Capacity Planning For Flood Management Systems Under Uncertainty, Civil Engineering and Environmental Systems Vol. 00, No. 0, 1–20
Lovering, j. & Turkmen, H., Bulldozer Neo-liberalism in Istanbul: The State-led Construction of Property Markets, and the Displacement of the Urban Poor, International Planning Studies, Vol. 16, No. 1, 73–96, February 2011
Luk, W.L.(2009), Privately Owned Public Space In Hong Kong And New York: The Urban And Spatial Influence Of The Policy, The 4th International Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU), Amsterdam/Delft
Madanipour, A, (1996), Design of Urban Space, An Inquiry Into a Socio-Spatial Process, John Wiley & Sons, West Sussex, England
Madanipour, A, (2006), Roles and Challenges of Urban Design, Journal of Urban Design, 11:2, 173 – 193, England
Mimi Li, M., (2003), Urban Regeneration Through Public Space:  China Urban Regeneration Through Public Space: A Case Study in Squares in Dalian, China, A thesis for the degree of Master of Arts in Geography University of Waterloo Ontario, Canada,
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (2000), Compact Cities and Open Landscapes, Spatial Planning in the Netherlands, The Hague
Mumford, L. (2007), Tarih Boyunca Kent, Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği,Çeviri. G.Koca, T.Tosun, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
Nes & López (2007),  Micro Scale Spatial Relationships in Urban Studies: The Relationship between Private and Public Space and its Impact on Street Life Proceedings, 6th International Space Syntax Symposium, İstanbul,
Neuvel, Jeroen M.M., Brink, Adri van den (2009), Flood risk management in Dutch local spatial planning practices, Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 52, No. 7, October, 865–880
Newman, O. (1972), Defensible Space. Crime Prevention through Urban Design, MacMillan, London,
O’Neill, P.M., Mcguirk, P. (2003), Reconfiguring the CBD: Work and Discourses of Design in Sydney’s Office Space, Urban Studies, Vol.40, No.9, pp.1751-1767, London,
Ozcevik, O, İstanbul’da Deprem Odaklı Dönüşüm Projesinin Ana Bileşenlerinin Analizi: İETT Blokları Örneği, ITÜdergisi/a Mimarlık, Planlama, Tasarım, Vol.6/1, p.81-94, Istanbul, 2007
Ozden, P., Belediyelerin Sosyal Programları ve Kentsel Yenileme, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar: 197–225, (ed. M. Kösecik, H. Özgür), Nobel Yayın, Ankara. 2007
Punter, J. (2007), 'Developing Urban Design as Public Policy: Best Practice Principles for Design Review and Development Management', Journal of Urban Design, 12:2, 167 – 202, England
Roberts, P., The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration, Urban Regeneration. London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publications. p. 9-36, 2000
Rogers, R., Towards A Strong Urban Renaissance, Urban Task Force, London, 2005
Rossi, A. (2003), Şehrin Mimarisi, Kanat Kitap, İstanbul
Sassen, S. (1999) Global Financial Centers. Foreign Affairs 78 (1) January-February: 75-87.
Sennett, R. (1999), Gözün Vicdanı, Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
Sokmen P.,(2003) Kentsel Dönüşüm İçin Kaynak Yaratıcı Sürdürülebilir Bir Planlama Çerçevesi, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Yıldız Teknik Universitesi, Istanbul,
Sökmen, P. (1999), Batı Kentlerinin Gelişmesinde Bir Politika Aracı Olarak Tasarım, Tasarım+Kuram, sf.17-28, MSGSU, Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul
Storbjörk, Sofie. (2007) Governing Climate Adaptation in the Local Arena: Challenges of Risk Management and Planning in Sweden, Local Environment Vol. 12, No. 5, 457–469,  
The Planning System and Flood Risk Management, Planning Guidelines, Consultation Draft Guidelines for  Planning Authorities, UK, September 2008
Thomas, S., A Glossary of Regeneration and Local Economic Development, Manchester: Local Economic Strategy Center, UK, 2003
Tonnelat, S. (2008), The Sociology of Urban Public Spaces, Sino-French Urban, Regional & Planning Symposium
Turel, A.,  İstanbul Eylem Planlamasına Yönelik Mekânsal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliștirme Çalışmaları. METU, Ankara, 2005
Tümertekin, Erol (1994) Ekonomik Coğrafya, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:2926.
UNITED NATIONS (1987) World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Brundtland Report).
Uysal, U.E., An Urban Social Movement Challenging Urban Regeneration: The Case of Sulukule, Istanbul, Cities, Vol.29  p.12–22, UK, 2012
Webster, C. (2007), Property Rights, Public Space and Urban Design, TPR, 78 (1) pp.81-101
WILSON, Elizabeth. (2006)  Adapting to Climate Change at the Local Level: The Spatial Planning Response, Local Environment Vol. 11, No. 6, 609–625, December
Yalçıntan, M.C., Erbaş, A.E.(2003) "Impacts of "Gecekondu" on the Electoral Geography of Istanbul", International Labor and Working-Class History (ISI), 91-111 pp.

http://www.yapi.com.tr/haberler/basin-ekspres-yolu-ve-tartismalar_138186.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!