Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Cerrahpaşa İçler Acısı Halde

Türkiye’nin sağlık alanında öncü kuruluşlarından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarının her tarafı dökülüyor.

yapi.com.tr
Cerrahpaşa İçler Acısı Halde

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü ta­ra­fın­dan ye­rin­de ye­ni­le­me ya­pı­la­ca­ğı açıklanan Ça­pa ve Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­le­ri dö­kük bi­na­lar­da hiz­me­te de­vam edi­yor. Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si­’n­de Mar­ma­ray Pro­je­si ne­de­niy­le sal­la­nan binalar ta­ma­men bo­şal­tıl­dı. Has­ta te­da­vi­le­ri­nin de­vam et­ti­ği bi­na­la­rın du­ru­mu ise iç­ler acı­sı. Ne­de­ni ise ye­ni­le­me bek­len­di­ği için bi­na­la­ra çi­vi da­hi çakılmaması.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre has­ta­ne­ye te­da­vi ol­ma­ya ge­len has­ta ve ya­kın­la­rı Cer­rah­pa­şa­’da­ki bi­na­la­rı kor­ku­tu­cu bu­lu­yor. Asan­sör­ler ça­lış­mı­yor. Has­ta oda­la­rın­da­ki bal­kon­la­rın de­mir­le­ri çü­rük. Bi­na­la­rın ço­ğun­da de­rin çat­lak­lar sı­va dö­kü­le­me­le­ri var. Has­ta­ne­de ça­lı­şan­lar ‘hiç­bir şey ya­pıl­dı­ğı yok. Öy­le­ce bek­li­yo­ru­z’ di­yor.

Cerrahpaşa satılacak mı?

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Yu­nus Söy­let 2012’de, 50 yı­lı aş­kın hizmet ve­ren Cer­rah­pa­şa ve Ça­pa Tıp Fa­kül­te­si bi­na­la­rı­nın ka­de­me­li ola­rak yıkı­lıp ye­ni­den ya­pı­la­ca­ğı­nı, ta­ri­hi bi­na­la­rın ise ona­rı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı.

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si pro­je­le­ri ha­zır­la­mak için, bir İtal­yan da­nış­man­lık fir­may­la an­laş­tı. İha­le­le­ri ise TO­Kİ ya­pa­cak­tı. An­cak sü­reç çok ya­vaş iş­li­yor. Pro­je­nin ya­pı­mı­na baş­la­nıl­ma­ma­sı ise id­di­ala­rın or­ta­ya çık­ma­sı­na ne­den olu­yor. Geçtiği­miz Gün­ler­de CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sez­gin Tan­rı­ku­lu Başbakan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun ya­nıt­la­ma­sı is­te­ğiy­le Mec­li­s’e sun­du­ğu so­ru öner­ge­sin­de çar­pı­cı bir id­di­ayı gün­de­me ge­tir­di. Tan­rı­ku­lu, Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Has­ta­ne­si­’ne öde­nek ye­ter­siz­li­ğin­den ta­di­lat ya­pı­la­ma­dı­ğı­nı­nın doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı, has­ta­ne­nin yer­leş­ker­si­nin AVM, otel, lüks ko­nut in­şa­atı için satıla­ca­ğı iddialarını Baş­ba­ka­n’­a sor­du.

Projelendirme süreci devam ediyor

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ya­pı İşe­ri ve Tek­nik Dai­re Baş­kan­lı­ğı­’n­dan edin­di­ği­miz bilgi­ye gö­re pro­je­len­dir­me­yi İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si­’nin yap­tı­ğı ye­ni­le­me için protokol­ler ha­zır­la­nı­yor. Pro­je­len­dir­me sü­re­ci hâ­lâ de­vam edi­yor. Şim­di­ye ka­dar bir ip­ta­lin söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen yet­ki­li, ‘bi­ze göre herhan­gi bir ip­tal ya da de­ği­şik­lik yok. Pro­je­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor. Her şey yer­li ye­rin­de ola­ca­k’ de­di.

Vatandaş ne diyor:

Hül­ya Bay­han (50) Emek­li: Has­ta­ne bir vi­ra­ne gi­bi du­ru­yor. Her ye­ri dö­kü­lü­yor. Bi­na­la­rı çok kor­ku­tu­cu uma­rım bir an ön­ce ye­ni­le­nir.

Sa­ci­de Ho­ro­san (65): Ye­ni­le­ne­ne ka­dar bi­na­lar yı­kı­la­bi­lir. Ona­rı­la­cak çok yer var. Her yer çat­lak do­lu. Ne­den el at­mı­yor­lar an­la­mı­yo­ruz. Ak­lı­mı­za kö­tü şey­ler ge­li­yor. Has­ta­ne­miz eli­miz­den gi­de­cek di­ye kor­ku­yo­ruz. Bir an ön­ce ye­rin­de yeni­len­sin.

Ta­li­ha Şen (56) Eşim ame­li­yat ol­du. Onun ya­nın­da ka­lı­yo­rum. De­mir­le­ri or­ta­da bir sü­rü bi­na var. Bu­ra­da has­ta­lar te­da­vi olu­yor. Evet te­da­vi­miz ak­sa­mı­yor ama bu bi­na­la­rın çok teh­li­ke­li ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Çözüm bulunsun.

Fat­ma Şe­ke­roğ­lu (49) Bu­ra­da ame­li­yat ol­dum. Gö­ğüs ka­nse­ri­yim. 4 yıl­dır gi­dip ge­li­yo­rum. On­ko­lo­ji üç kez yer de­ğiş­tir­di. Te­da­vi­le­ri­mi­zi ya­pı­yor­lar dü­zen­li ama fi­zi­ki açı­dan kö­tü. Ne za­man ye­ni­le­ne­cek bil­mi­yo­ruz?

Asım Kap­lan (51) Yap­mak is­te­se­ler sü­reç bu ka­dar ya­vaş iş­le­mez. Ge­çen gün bu­ra­da tam 4.5 sa­at kan ver­mek için bek­le­dik. Tek ki­şi kan alı­yor­du. Cerrahpaşa es­ki bü­yük has­ta­ne de­ğil ar­tık. Ne olacak kimse bilmiyor.

Cev­ri­ye De­mir­ci (41) Ya­pıl­ma­sı ge­reken ne var­sa kı­sa sü­re­de ya­pıl­ma­lı. Ben yıl­lar­dır ço­cu­ğu­mu bu­ra­ya ge­ti­ri­yo­rum. Bu şe­kil­de vi­ra­ne gi­bi ol­ma­sı bu ta­ri­hi has­ta­ne­ye ya­kış­mı­yor.

 

http://www.yapi.com.tr/haberler/cerrahpasa-icler-acisi-halde_126766.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!