Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen

Mimarların Gündemi Rant!

Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin hafta sonu yapılacak olağan genel kurulunun gündemini, küreselleşme süreciyle birlikte yoğunlaşan plansız yapılaşma ve beraberindeki rant etkisi şekillendiriyor.

Cumhuriyet EGE
Mimarların Gündemi Rant!

Mi­mar­lar Oda­sı İz­mir Şu­be­si'nin haf­ta so­nu ya­pı­la­cak ola­ğan ge­nel ku­ru­lu­nun gün­de­mi­ni, kü­re­sel­leş­me sü­re­ciy­le bir­lik­te yo­ğun­la­şan plan­sız ya­pı­laş­ma ve be­ra­be­rin­de­ki rant et­ki­si şe­kil­len­di­ri­yor. Gö­re­ve ye­ni­den aday olan oda yö­ne­ti­mi, ken­di­le­ri­ni sü­rek­li da­va aç­mak­la eleş­ti­ren De­ği­şim Gru­bu üye­le­ri­ne, “Kü­re­sel­leş­me, ge­mi­si­ni kur­ta­ran kap­tan an­la­yı­şıy­la ken­di­ni ay­rı­ca­lık­lı gö­ren bi­rey­ler ya­rat­mak­ta­dır. 'De­ği­şim, dö­nü­şüm' gi­bi söy­lem­ler al­tın­da, ör­güt­lü ya­pı­la­ra ve ku­ru­luş­la­ra kar­şı bir teh­dit oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dı­r” ya­nı­tı­nı ve­ri­yor.

 

Şu­be­nin se­çim­li ola­ğan ge­nel ku­ru­lu ya­rın Do­kuz Ey­lül Üni­ver­si­te­si Sü­rek­li Eği­tim Mer­ke­zi'nde baş­la­ya­cak. Pa­zar gü­nü de ye­ni yö­ne­ti­min be­lir­le­ne­ce­ği se­çim­ler, oda­da ya­pı­la­cak. Ge­nel ku­rul ön­ce­si oda­da, “ran­t” ve “kü­re­sel­leş­me­” mer­kez­li tar­tış­ma­lar ya­şa­nı­yor. Se­çim­ler­de aday olan De­ği­şim Gru­bu, oda yö­ne­ti­mi­nin ener­ji­si­ni, açı­lan da­va­la­ra yo­ğun­laş­tır­dı­ğı­nı, “uz­laş­ma­cı­” bir ta­vır ser­gi­le­ne­me­di­ği­ni sa­vu­nu­yor.

 

De­ği­şim Gru­bu adıy­la se­çi­me gir­me ka­ra­rı alan mi­mar­la­rın baş­kan ada­yı, İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rih­sel Çev­re ve Es­ki Eser­le­ri Ko­ru­ma Mü­dü­rü Kı­vıl­cım Kes­ki­ner. Bu grup­tan ya­pı­lan açık­la­ma­da, şu­be­nin kent­te­ki plan­la­ma­lar kar­şı­sın­da sü­rek­li da­va aç­tı­ğı kay­de­di­le­rek, “Ya­pı­lan ya­tı­rım­la­rın mi­ma­ri açı­dan İz­mir'in kent kim­li­ği­ni olum­lu ola­rak et­ki­le­me­si­ni ar­zu edi­yo­ruz. Da­va açıp dur­mak de­ğil, dü­şün­ce­le­ri­mi­zi uz­laş­ma­cı bir ta­vır­la, kar­şı­lık­lı an­la­şa­rak uy­gu­la­tan et­ki­li bir mi­mar­lar oda­sı ol­mak is­ti­yo­ru­z” gö­rüş­le­ri­ne yer ve­ri­li­yor.

Mi­mar­lar Oda­sı İz­mir Şu­be Baş­kan­lı­ğı'nı sür­dü­ren ve se­çi­me Çağ­daş De­mok­rat Mi­mar­lar Gru­bu'nun baş­kan ada­yı ola­rak gi­ren Ha­san To­pal ise, mu­ha­lif gru­bun bu yön­de­ki yak­la­şı­mı­nı şöy­le eleş­ti­ri­yor:

 

“Mi­mar­lar oda­sı, kent­leş­me ve ya­pı­laş­ma sü­reç­le­ri­ne, akıl­dan ve bi­lim­den ya­na, ka­mu ve top­lum ya­ra­rı il­ke­si­ni gö­ze­te­rek mü­da­ha­le et­mek­te­dir. Ay­rı­ca­lık­lı imar plan­la­rı­na yö­ne­lik ola­rak, mi­mar­lık ala­nı­nın ve­ri­le­ri ile ay­rın­tı­lı ra­por­lar ha­zır­la­mak­ta, il­gi­li ku­rum­la­ra ve ka­mu­oyu­na yan­sı­tıl­mak­ta, uya­rı­lar ya­pıl­mak­ta­dır. So­nuç alı­na­ma­dı­ğı za­man an­cak son ça­re ola­rak yar­gı­ya baş­vu­rul­mak­ta­dır. Bal­ço­va Te­le­fe­rik ya­maç­la­rın­da, dar­be dö­nem­le­ri­nin ola­ğa­nüs­tü ay­rı­ca­lık­la­rıy­la or­ta­ya çık­mış ya­pı­la­rın, çev­re­si­ni de ya­pı­laş­ma­ya açan çev­re dü­ze­ni pla­nı, Mi­mar­lar Oda­sı'nın ra­por­la­rı­nın ka­mu­oyun­da ya­rat­tı­ğı tep­ki so­nu­cun­da da­va açıl­ma­dan ip­tal edil­miş­tir. Tu­tar­lı po­li­ti­ka­lar ve et­kin­lik­le­ri yok et­mek is­te­yen rant çev­re­le­ri, ay­rı­ca­lık­lı imar plan­la­rın­dan ya­na olan­lar bi­ze yö­ne­lik eleş­ti­ri­ler ge­liş­ti­ri­yor. Kent­sel ge­liş­me­miz­de, imar plan­la­rı­nın ka­mu ya­ra­rı­na ol­ma il­ke­si­ni, eşit­lik­çi ve adil ol­ma il­ke­si­ni, ay­rı­ca­lık ya­rat­ma­ma il­ke­si­ni, bi­lim­sel ku­ral­la­ra ve tek­nik öl­çüt­le­re uy­gun ol­ma il­ke­si­ni, ta­rım, or­man ve su hav­za­la­rı­nın, do­ğal, kül­tü­rel mi­ra­sın ko­run­ma­sı il­ke­si­ni rant çev­re­le­ri bi­linç­li ola­rak gün­de­me ge­tir­mi­yor­lar.”

http://www.yapi.com.tr/haberler/mimarlarin-gundemi-rant_76191.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!