Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
SONRAKİ HABER: Side'ye Yeni Müze Projesi

Tarihi Hanın Çatısını Delik Deşik Yaptılar

Tarihi Hanın Çatısını Delik Deşik Yaptılar

yapi.com.tr
1 Tarihi Hanın Çatısını Delik Deşik Yaptılar

1911 yı­lın­da ün­lü Mi­mar Ke­ma­let­tin Bey ta­ra­fın­dan ta­sar­la­nan Sir­ke­ci­’de­ki 4’ün­cü Va­kıf Han, uzun bir sü­re boş kal­dık­tan son­ra 2005 yı­lın­da Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 25 yıl­lı­ğı­na Gap-San Eser­ler şir­ke­ti­ne ki­ra­lan­dı. Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, tu­rizm­ci Se­dat Eser ço­cuk­luk ar­ka­da­şı olan Ra­uf Ak­dal ve Meh­met İpek ile bir­lik­te Va­kıf Ha­n’­ı Le­gacy Ot­to­man Ho­te­l’­e dö­nüş­tür­dü. An­cak bu dö­nü­şüm sı­ra­sın­da ta­ri­hi bi­na­nın içi­ne ha­vuz ve oto­park yap­tı­ran or­tak­lar tes­cil­li kül­tür var­lı­ğı olan ha­nın ça­tı­sın­da da de­ği­şik­li­ğe gi­ttiler.

Ta­ri­hi bi­na­nın ça­tı­sı­nın her iki cep­he­si­ne de as­lı­na ay­kı­rı ola­rak açı­lan çok sa­yı­da pen­ce­rey­le en üst­te Bo­ğaz ve şe­hir man­za­ra­sı­na sa­hip iki res­to­ran ve bir bar açı­lır­ken, te­si­sat için de ça­tı­da ek ya­pı­laş­ma­ya gi­dil­di.

Koruma Kurulu'na 100 metre

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yesi (İBB) Mec­li­si­’nin CHP’­li üye­si Hü­se­yin Sağ, 4’ün­cü Va­kıf Ha­n’­ın, Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu­’nun bi­na­sı­na 100 met­re me­sa­fe­de bu­lun­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Sağ, “Bur­nu­nun di­bin­de­ki tes­cil­li ese­ri ko­ru­ya­ma­yan ku­rul üye­le­ri o kol­tuk­lar­da ne­den otu­ru­yo­r” de­di.

Ko­nu­yu İB­B’­nin mart ayın­da­ki top­lan­tı­sın­da gün­de­me ge­ti­re­ce­ği­ni bil­di­ren Sağ, “Bu ka­dar de­ğer­li bir ya­pı­nın dı­şı bu hal­dey­se için­de kim bi­lir ne­ler yap­tı­lar. Asır­lık bi­na­da­ki tüm ay­kı­rı­lık­la­rın tes­pi­ti için öner­ge­mi­zi ha­zır­la­dık. Bi­na­ya ek yük ge­ti­ren bü­tün ka­çak ya­pı­la­rın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu.

155 odalı beş yıldızlı otele Boğaz manzaralı restoran yapıldı.

Topçu Kışlası ihya projesini çizen isim

4’üncü Vakıf Han’ın restorasyon projesinin sahibi Mimar Halil Onur’u Türkiye yakından tanıyor. Taksim Gezi Parkı’na yapılması planlanan Topçu Kışlası ihya projesini çizen Halil Onur hali hazırda İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı görevini yürütüyor. Onur tarafından çizilen ve içinde buz pateni pisti de yer aldığı için tartışmalara yol açan Topçu Kışlası projesini İstanbul 2 No’lu Koruma Kurulu reddetmiş ama Koruma Yüksek Kurulu kabul etmişti.

15 aylık restorasyon çalışmalarının ardından tarihi hanın göbeğine havuz bile inşa edildi.

Mimarı banknotta

Bugün 20 liralık banknotların arka yüzünde resmi yer alan ünlü Mimar Kemalettin Bey’in başyapıtlarından biri olan 4’üncü Vakıf Han 1911-1926 yılları arasında inşa edildi. İçi bitmemiş durumdayken Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İstanbul’u işgal eden Fransız kuvvetlerinin silah deposu olarak kullandığı han, tamamlanmasının ardından borsa binası olarak kullanıldı. 1983 yılında tescilli kültür varlığı olarak kaydedilen bina 2000’li yılların başında boşaltıldı ve adliyeye dönüştürülmesi gündeme geldi. Ancak daha sonra kaderine terk edilen bina 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 25 yıllığına kiraya verildi. Tarihi han 15 aylık restorasyon çalışmasından sonra 155 odalı beş yıldızlı otel olarak hizmete açıldı.

http://www.yapi.com.tr/haberler/tarihi-hanin-catisini-delik-desik-yaptilar_143500.html

Read Comment Section
1 Yorum Yorum Yaz
  • tarihi binaların hayata kazandırılması gayet güzel bir şey, aslına uygun olarak yapılıp hiç bir işe yaramayan bina değersizdir. Günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirilmezse "tarihi eser " diye ancak çürümeye terkedilir. Koruma adı altında hiç bir eski binaya dokunulmaz sıfatı eklemek çürümeğe terk etmektir. Yapıcı olmak varken kendisi yapamadı diye yapılanları yok etmeye çalışmak doğru değil. YANITLA
1 yorumdan 1 tanesi gösteriliyor. 
Yorumunuzu ekleyin
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!